§ Hvordan du blir en bedre meddommer

 

§ Hvordan

Ubetinget dom

En dom hvor straffen fullbyrdes, f.eks. ubetinget fengsel innebærer at man skal inn til soning. (Kilde: domstol.no)

Uforbeholden tilståelse

Den mistenkte tilstår fullt og helt det straffbare forhold han er mistenkt for, dvs. de faktiske omstendigheter slik de er beskrevet i en siktelse eller tiltale og at han har begått handlingen med den grad av skyld som kreves. (Kilde: domstol.no)

Underhåndssalg

Når gjenstander selges direkte til kjøper uten at det holdes auksjon eller foretas salg av fast eiendom eller adkomstdokumenter ved bruk av medhjelper. (Kilde: domstol.no)

Urbefolkning

Mennesker/stamme som nedstammer fra det folk som bebodde landet/regionen da kolonisering/erobringen fant sted, og som har beholdt noe av sine institusjoner/identiteter. (Kilde: meddommer.no)

Uskifte

Det blir ikke foretatt noe arveoppgjør/skifte etter førstavdøde ektefelle. Den gjenlevende ektefellen overtar felleseiet uten å måtte ta hensyn til førstavdødes arvinger og det som blir oppbrukt tas ikke med i arveoppgjøret når den gjenlevende ektefellen dør. Skiftet etter lengstlevendes død omfatter bare det som er igjen. (Kilde: meddommer.no)

Utkastelse

Se fravikelse. (Kilde: domstol.no)

Utlegg

Sikring av et krav ved utleggspant eller dekning av et krav ved lønnstrekk. (Kilde: domstol.no)

Varetektsfengsling

En siktet settes i fengsel før dom foreligger for å hindre ham i å flykte for å unngå straff (unndragelsesfare), ødelegge bevis (bevisforspillelse) eller begå nye straffbare handlinger (gjentagelsesfare).

Det er et vilkår at det foreligger skjellig grunn til mistanke, dvs. at det er mer sannsynlig at siktede har begått den eller de handlingene siktelsen gjelder enn at han ikke har gjort det. Dette er et mindre strengt krav enn det som gjelder for domfellelse.

Avgjøres av tingretten, med kjæremålsadgang til lagmannsretten. (Kilde: domstol.no)

 (Kilde: meddommer.no)

 (Kilde: meddommer.no)

Verneting

Landet er delt inn i såkalte domssogn/rettskretser, områder som sogner til en domstol. Vernetinget gir uttrykk for i hvilken av disse rettskretsene og følgelig for hvilken domstol, en sak skal reises. Se også domssogn. (Kilde: domstol.no)

Videokonferanse

Bruk av videokonferanser i justissektoren er et alternativ til et ordinært rettsmøte med fysisk oppmøte i retten. Både parter, vitner, advokater, prosessfullmektiger, påtalemyndighet og siktede kan delta i rettsmøtet per videokonferanse. Det samme kan tolker og sakkyndige.

Hva er videokonferanse? Enkelt fortalt er videokonferanse en høytalende telefon med levende bilde.

I en videokonferanse kan to eller flere parter kommunisere direkte med hverandre via lyd og bilde. Overføringen kan skje via telefoni/ISDN-linjer eller via data IP (Internet Protocol). En videokonferanseenhet består i de fleste tilfeller av to skjermer, en skjerm som viser bildet som mottas, den andre viser bildet som sendes.

I hvilke saker kan det brukes? Domstolene kan bruke prøveordningen på følgende områder:

  • ved saksforberedende rettsmøter i sivile saker og i straffesaker
  • ved hovedforhandlinger i sivile saker
  • ved rettsmøter om inngåelse av rettsforlik ved rettsmegling
  • ved rettsmøter om varetektsfengsling etter straffeprosessloven
  • ved rettsmøter for behandling av tilståelsessaker etter straffeprosessloven § 248.
  • ved avhør av vitner, sakkyndige og bruk av tolker i sivile saker og straffesaker

Hva er fordelene? Generelt er fordelene ved bruk av videokonferanse at man unngår kostnader til reise og opphold. I tillegg slipper man unødvendig reisetid. I forbindelse med rettsmøter kan dessuten videokonferanse fjerne sikkerhetsrisikoen ved transport til og tilstedeværelse i rettssalen. Videokonferanser er også et viktig alternativ for sårbare vitner/ som vil slippe belastningen ved å møte gjerningsmannen eller miljøet rundt denne i en rettssal. (Kilde: domstol.no)

Verge

En person som ivaretar en umyndigs interesser og handler på dennes vegne i formuessaker. For mindreårige er dette i utgangspunktet den som har foreldreansvaret. Verge oppnevnes også for den som ikke er mindreårig og som er umyndiggjort fordi vedkommende ikke er i stand til å ivareta sine interesser. Se Vergemålsloven. (Kilde: meddommer.no)

Vergemål

Å være verge for en umyndig. (Kilde: meddommer.no)

Visum

En utlending må ha tillatelse fra det landet man ønsker å reise inn i. Skjer ofte med påtegning i pass. For å reise inn i Norge må alle utlendinger ha visum, unntatt de land som er unntatt for visumplikten. (Kilde: meddommer.no)

Vitne

En person som i retten forklarer hva han har sett, hørt, tenkt, følt eller ment om et konkret forhold.
Vitnet har plikt til å fortelle sannheten og må i retten forsikre at han vil gjøre det. (Kilde: domstol.no)

Vitneplikt

Alle som er innkalt som vitne i retten plikter å møte opp. Visse unntak gjelder, se menyvalget "Når jeg skal i retten - vitne". (Kilde: domstol.no)

Voldgift

Enighet om at en tvist kke skal avgjøres av domstolene, men med bindende virkning av en eller flere personer som partene selv velger (voldgiftsrett). Voldgiftsavtale må inngås skriftlig mellom en eller flere parter. Et internasjonalt regelverk eksisterer. (Kilde: meddommer.no)

Voldsoffererstatning

Kontoret for voldsoffererstatning er et statlig forvaltningsorgan. Kontoret behandler søknader om voldsoffererstatning fra personer som er påført personskade som følge av straffbar voldshandling.

Se www.voldsoffererstatning.no

Ærekrenkelser

Injurier. Ord og handlinger som skader en annens æresfølelse, eller gode navn og rykte. Ord og handlinger som utsetter personen for hat, ringeakt eller skader tillit person må ha i sin stilling. (Kilde: meddommer.no)

Øvrighet

Gammel betegnelse som fremdeles blir brukt på organer som utøver statens makt: Politi, fylkesmann, prest etc. (Kilde: meddommer.no)


Her kommer flere ord ...

>>Send en epost når du har et ord som bør være med

 

Bruk ditt sunne folkevett
Objektiv fagdommer
Pkt 3
Pkt 4
Pkt 5
Pkt 6

Pkt 7
 Meddommerens ordbok