§ Hvordan du blir en bedre meddommer

 

§ Hvordan

Øk din juridiske kompetanse

Ad hoc

(latinsk) For anledningen, til dette.  (Kilde: meddommer.no)

Administrator

Betegnelse på den som leder rettsmøtene. Dommeren som er rettens formann i den enkelte sak. (Kilde: domstol.no)

Adopsjon

En person får rettslig status som barn av andre enn sine biologiske foreldre (Kilde: meddommer.no)

Advokat

Person med juridisk embetseksamen som har advokatbevilling.  Vedkommende har tillatelse til å gi juridisk bistand i rettssaker. (Kilde: domstol.no)

Advokatbevilling

Tillatelse til å praktisere som advokat. Denne gis av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. (Kilde: domstol.no)

Advokatfullmektig

Juridisk utdannet person som utfører advokatarbeid uten egen advokatbevilling. Ansatt hos en advokat/advokatfirma som er ansvarlig for det arbeidet. (Kilde: domstol.no)

Advokaturen

Prøve som må bestås før en advokat har rett til å føre saker for Høyesterett. (Kilde: domstol.no)

Affeksjonsverdi

Verdi av ikke økonomisk art og ikke gjenstand for skadeerstating. (Kilde: meddommer.no)

AFP (Avtalefestet pensjon)

En ordning hvor arbeidstaker går av med pensjon før tiden, og som beholder retten til pensjonspoeng i denne perioden. Pensjonen tilsvarer som hovedregel pensjonen fra fylte 67 år.  (Kilde: meddommer.no)

Agent

En person som gjennomfører et oppdrag for en annen (hovedperson).  (Kilde: meddommer.no)

Agio

Overkurs. Kursdifferanser på valuta som kan oppstå når valutakursen er forskjellig på betalingstidspunktet enn det den var ved inngått kjøpskontrakt. Den ene handelsparten får mer for sin valuta mens den andre for tilsvarende mindre.  (Kilde: meddommer.no)

Akkord

En ordning mellom en skyldner og hans fordringshaver som går ut på at bare en prosentdel av gjelden blir betalt. Kan også være en avtale om betalingsutsettelse.  (Kilde: meddommer.no)

Aksept

Erklæring om at man godtar tilbudet som tilbyderen har kommet med. Dersom aksepten er kommet frem til tilbyderen i tide, binder dette tilbyderen til å stå ved sitt tilbud.  (Kilde: meddommer.no)

Aksje

En andel i et selskap. Eieren er kun ansvarlig for verdien av denne andelen.  (Kilde: meddommer.no)

Aksjebok

Aksjeselskap skal ha en oversikt over alle aksjene og dets eiere. Alle aksjeeiere kan få tilgang til denne informasjon.  (Kilde: meddommer.no)

Aktor

Anklager, den som i en straffesak opptrer på påtalemyndighetens vegne. Juridisk utdannet. (Kilde: domstol.no)

Alibi

(latinsk) Annensteds. En person kan bevise at denne var et annet sted i gjerningsøyeblikket.  (Kilde: meddommer.no)

Allemannsrett

En rett som tilkommer alle, som for eksempel retten til å ferdes i skog, mark og fjell.  (Kilde: meddommer.no)

Allmenning

Område der lokalbefolkningen har særlige rettigheter. Rettighetene som for eksempel hogstrett, beiterett, eller lignende.  (Kilde: meddommer.no)

Alminnelige domstoler

De domstoler som behandler de saker som ikke er lagt til særdomstoler. Se domstolloven § 1. (Kilde: domstol.no)

Amnesti

En opphevelse av all straff for personer som er dømt for en bestemt forbrytelse.  (Kilde: meddommer.no)

Amortisasjon

En suksessiv nedbetaling av gjeld. Er også et uttrykk for avskrivning av driftsmidler (aktiva). (Kilde: meddommer.no)

Anbud

Tilbud om utførelse av et arbeid til en bestemt sum. (Kilde: meddommer.no)

Andelslag

Et selskap med skiftende mengde kapital og antall eiere. Eierne er kun ansvarlig for selskapets gjeld med sin innskutte andel. Selskapsform ofte brukt av sammenslutning med felles interesse som ikke kun er av økonomisk art. (Kilde: meddommer.no)

Anførsel

De grunner som søksmålet og påstandene eller begjæringen bygger på. Viser også til innsigelser man måtte ha mot den påstand motparten gjør gjeldende under saken. (Kilde: domstol.no)

Anke

Et ordinært rettsmiddel som består i at en sak bringes inn til ny behandling og prøving for en høyere domstol. Lagmannsretten er ankedomstol for saker som er avgjort i tingretten. Høyesterett er ankedomstol for saker behandlet i lagmannsrettene. Dommer, rettsforlik, vedtatte forelegg og visse kjennelser kan påankes. (Kilde: domstol.no)

Ankeforhandling

Hovedforhandling i en ankesak. (Kilde: domstol.no)

Ankefrist

Den frist en part har til å anke. (Kilde: domstol.no)

Ankemotpart

Den part i en sivil sak som aksepterer førsteinstansens avgjørelse, men som blir motpart i ankesaken. Brukes undertiden også om påtalemyndigheten i påanket straffesak. (Kilde: domstol.no)

Ankende part

Den part i en sivil sak eller straffesak som anker. (Kilde: domstol.no)

Ankesum

Den minsteverdi en sivil sak må gjelde for å kunne innankes for en høyere rett. (Kilde: domstol.no)

Ankeutdrag

Utdrag som utarbeides for retten. Dett inneholder tidligere rettsavgjørelser, skriftlige bevis i saken mv. (Kilde: domstol.no)

Anonym vitneførsel

Tiltak for å beskytte aktørene i straffesaker mot trusler og represalier. Bestemmelsene finnes i straffeprosessloven. (Kilde: domstol.no)

Anvisning

Et dokument der utsteder ber en annen å betale et (anvist) beløp til noen. (Kilde: meddommer.no)

Anvisning til innkreving

Anvisning til innkreving tvangsforretning som gir saksøker rett til å realisere utleggspant. Gjøres når utleggspant er tatt i penger eller saksøktes bankkonto. Saksøker får gjennom anvisningen rett til å heve pengene. (Kilde: domstol.no)

Ansvarlig selskap

Et selskap hvor eierne er personlig ansvarlig for all gjeld. (Kilde: meddommer.no)

Ansvarsforsikring

Forsikring med formål å dekke erstatningsansvar som forsikringstaker selv eller ved andre pådrar seg. (Kilde: meddommer.no)

Arbeidsavtale

Avtale der en person skal gjøre et arbeid med motytelse for en annen person. (Kilde: meddommer.no)

Arbeidsgiver

En som sysselsetter en eller flere arbeidere. (Kilde: meddommer.no)

Arrest

Midlertidig sikring av pengekrav. Arrest gir ikke rett til tvangsdekning. (Kilde: domstol.no)

Avgift

Noe man betaler til det offentlige. I de fleste tilfeller får du tjenester etc tilbake fra det offentlige som f.eks bomstasjonsavgift, tobakksavgift. Det finnes også avgifter uten en konkret motytelse. (Kilde: meddommer.no)

Avskjed

Når arbeidstakeren gjør seg skyldig i grovt pliktbrudd kan arbeidsforholdet opphøre med umiddelbar virkning. (Kilde: meddommer.no)

Avtalerett

Rettsområdet som omhandler regler for inngåelse av avtaler. Sentralt i dette er avtaleloven. (Kilde: meddommer.no)

Her kommer flere ord ...

>>Send en epost når du har et ord som bør være med

 

Bruk ditt sunne folkevett
Objektiv fagdommer
Pkt 3
Pkt 4
Pkt 5
Pkt 6

Pkt 7
 Meddommerens ordbok