§ Hvordan du blir en bedre meddommer

 

§ Hvordan

Bedrageri

Å skaffe seg en vinning ved å fremkalle eller styrke en feiloppfattelse. Rettstridig lure noen til en handling som fører til dennes formuestap. (Kilde: meddommer.no)

Befaring

En inspeksjon/undersøkelse som foretas av retten av et åsted i en straffesak eller f.eks av en eiendom som omfattes av en begjæring om midlertidig forføyning gjelder. (Kilde: domstol.no)

Begjæring

For at tvangsfullbyrdelse skal kunne skje må det komme en begjæring /anmodning om dette til namsmyndighetene. (Kilde: domstol.no)

Begunstiget

Person som mottar livsforsikringssummen. (Kilde: meddommer.no)

Benefisert sak

Sak hvor en eller begge parter får fri sakførsel. (Kilde: domstol.no)

Benådning

Grunnloven gir Kongen rett til å ettergi eller forkorte straffen til en forbryter. (Kilde: meddommer.no)

Berammelse av hovedforhandling

Når alle forberedelser er gjort har dommeren en frist til å innkalle partene i en sivil sak til å muntlig presentere sin sak på samme sted og tidspunkt ovenfor partene og retten. (Kilde: meddommer.no)

Beslag

Ting som antas å ha betydning som bevis kan beslaglegges etter beslutning fra retten, men på visse vilkår også etter beslutning fra politiet. (Kilde: domstol.no)

Beslagsfrihet

Gjelder midler og inntekter hos saksøkte som saksøker ikke kan få utlegg i. Reglene som tar sikte på å beskytte skyldneren, er samlet i dekningslovens kapittel 2. (Kilde: domstol.no)

Beslutning

En avgjørelse av retten som ikke er dom eller kjennelse.
Beslutningen kan på visse vilkår omgjøres av retten selv.
Visse beslutninger kan påkjæres. (Kilde: domstol.no)

Bestikkelse

Offentlig tjenesteperson som mottar en ytelse eller tilsagn om slikt - for å utføre eller unnlate å utføre en handling i strid med sitt verv - slik at noen oppnår en uberettiget fordel av dette. (Kilde: meddommer.no)

Betenkninger

I en sak med vanskelig juss kan en eller begge parter innkalle en spesialist på saksområdet til å forklare retten jussen. (Kilde: meddommer.no)

Betinget dom

Utsetter fullbyrdelsen av en straffedom under nærmere fastsatte betingelser. Straffen faller bort hvis betingelsene er oppfylt, f.eks. at det ikke begås nye straffbare forhold i en fastsatt prøvetid. (Kilde: domstol.no)

Betinget påtaleunnlatelse

Påtalemyndigheten trenger i noen saker ikke å påtale straffbare handlinger, for eksempel ovenfor unge personer. (Kilde: meddommer.no)

Bevilgning

Et vedtak om å bruke en bestemt pengesum til et konkret formål. Retten til å fatte offentlige bevilgningsvedtak er som regel lagt til folkevalgte organer: Stortinget, kommunestyrene, og fylkestingene.  (Kilde: meddommer.no)

Bevilling

En tillatelse som blir gitt av det offentlige. F. eks skjenkebevilling.  (Kilde: meddommer.no)

Bevis

Et middel som skal dokumentere et påstått faktum.
Beviset kan være personlig (vitnebevis) eller såkalt tinglig, dvs reelle bevis f eks et åsted, gjenstander og dokumenter. (Kilde: domstol.no)

Bevisførsel

Retten skriver i protokollen hva og det som er nektet ført fram som bevis i en rettssak. (Kilde: meddommer.no)

Bevisopptak

Rettsmøte som ikke holdes som et alminnelig ledd i saksbehandlingen, men avholdes for å sikre bevis, f.eks. for å få forklaring fra et vitne som vil være fraværende under hovedforhandlingen. (Kilde: domstol.no)

Bevisumiddelbart

Vitner skal utspørres under selve hovedforhandlingen slik at begge parter og retten kan få svar på samme sted og tidspunkt. (Kilde: meddommer.no)

Bigami

En gift person som gifter seg med en annen mens det tidligere ekteskapet ennå er gyldig. (Kilde: meddommer.no)

Bistandsadvokat

Advokat som oppnevnes av retten for å hjelpe fornærmede i en straffesak. (Kilde: domstol.no)

Blottelser

En person som på usømmelig måte viser naken kropp på offentlig sted. (Kilde: meddommer.no)

Borgerlige rettskrav

Et sivilt krav på erstatning i forbindelse med en straffbar handling og som fremsettes i forbindelse med en straffesak. (Kilde: domstol.no)

Borgerplikt

I et samfunn har borgerne både rettigheter og plikter. Som borgerplikter regnes ytelser som den enkelte individ bidrar med for at samfunnet skal fungere. Det kan for eksempel være å stemme i valg eller stille som lekdommer. (Kilde: domstoladministrasjonen)

Bortfester

Eieren av en tomt som leies ut i henhold til tomtefesteloven.  (Kilde: meddommer.no)

Byrett

Tidligere navn på førsteinstansdomstolene i bykommunene (med noen unntak). De tilsvarende domstolene i landdistriktene ble kalt herredsretter. Fra 1. januar 2002 kalles alle by- og herredsretter for tingretter (se tingrett.) (Kilde: domstol.no)
 

Her kommer flere ord ...

>>Send en epost når du har et ord som bør være med

 

Bruk ditt sunne folkevett
Objektiv fagdommer
Pkt 3
Pkt 4
Pkt 5
Pkt 6

Pkt 7
 Meddommerens ordbok