§ Hvordan du blir en bedre meddommer

 

§ Hvordan

Lagdommer

Embetsmann som er dommer i lagmannsretten. (Kilde: domstol.no)

Lagdømme

Området lagmannsretten får sine saker fra. Utgjøres av et visst antall tingretter og deres respektive rettskretser/domssogn.

Se også Rettskrets og Domssogn. (Kilde: domstol.no)

Lagmann

Embetsmann som er rettens formann (administrator) i lagmannsretten. Ved de store lagmannsrettene som er avdelingsdelt, er det en lagmann som er avdelingsleder. (Kilde: domstol.no)

Lagmannsrett

Domstol som behandler sivile saker og straffesaker etter anke og kjæremål, og i noen få tilfeller som første instans. (Kilde: domstol.no)

Lagrette

Populært kalt jury. 10 legdommere (ikke-juridiske dommere) som avgjør skyldspørsmålet i de mer alvorlige straffesaker for lagmannsretten. Av de ti er fire også med på fastsettelse av straffen. (Kilde: domstol.no)

Lagsogn

Et lagdømme kan av Kongen deles inn i flere lagsogn. Inndelingen kan være forskjellig for tvistemål (sivile saker) og straffesaker. (Kilde: meddommer.no)

Lagting

Stortinget bestemte 20. februar 2007 at fra neste stortingsperiode som starter 2009 skal Lagtinget og Odelstinget avskaffes. Lagtinget som består av en fjerdedel av Stortingets representanter vil frem til den tid behandle nye lovforslag og dømme i potensielle riksrettssaker. Etter 2009 vil alle saker behandles av Stortinget i plenum samt at riksrettssaker skal dømmes av lekdommere og fem høyesterettsdommere. (Kilde: meddommer.no)

Lavalder

Minimumsalder for full rettslig handleevne (Vergemålsloven), minimumsalder for å kunne anvende straff (Straffeloven), og aldersgrense oppad for utuktig omgjengelse med barn (Straffeloven). (Kilde: meddommer.no)

Legalitetsprinsippet i straffeprosessen

Et system der påtalemyndigheten har en plikt å påtale handlinger som er underkastet offentlig påtale. I Norge anvendes derimot opportunitetsprinsippet. (Kilde: meddommer.no)

Legat

Kan ha flere betydninger. En pengesum som er testamentert til et spesielt formål og som det kan søkes om. (Kilde: meddommer.no)

Legislatur

Et organ som bestemmer lovers. (Kilde: meddommer.no)

Lekdommer

Felles betegnelse på meddommere og lagrettemedlemmer. Ikke juridisk utdannet person som deltar i pådømmelsen i en rettssak. (Kilde: domstol.no)

Lex superior

lat. (høyere lov) er et rettslig prinsipp, som går ut på at rettsregler av høyere rang går foran regler av lavere rang dersom det er motstrid mellom reglene. F.eks. vil en lovbestemmelse går foran en forskrift. Lovgiverne kan ikke vedta lover som er i strid med Grunnloven, eller forskrifter som er i strid med en lov. Dommere må i sin anvendelse i rettssaker sørge for å sette en regel til side dersom den kommer i strid med en regel av høyere rang.  (Kilde: meddommer.no)

Litispendens

(lat) litis – strid, pendere – henge. Når et søksmål stenger for andre søksmål om samme tvist mellom samme parter. Hvis det reises sak om samme tvistegjenstand skal retten av eget tiltak avvise den. (Kilde: meddommer.no)

Lovgivende makt

Grunnloven sier at Stortinget skal vedta nye lover. Stortinget har i tillegg også skattepåleggende, bevilgende og kontrollerende statsmyndighet. Regjeringen kan vanligvis kun vedta midlertidige lover. (Kilde: meddommer.no)

Lukkede dører

Når retten beslutter at publikum ikke har adgang til rettsforhandlingene. (Kilde: domstol.no)

Løslatelse på prøve

Etter en viss tid kan straffedømte med lengre dommer løslates på prøve. (Kilde: meddommer.no)

Løsøre

All eiendom som ikke er fast eiendom. (Kilde: meddommer.no)

 
Her kommer flere ord ...

>>Send en epost når du har et ord som bør være med

 

Bruk ditt sunne folkevett
Objektiv fagdommer
Pkt 3
Pkt 4
Pkt 5
Pkt 6
Pkt 7
 Meddommerens ordbok