§ Hvordan du blir en bedre meddommer

 

§ Hvordan

Ideelle rettigheter

Opphavspersonens rett til å bli navngitt som skaper av åndsverk og at åndsverket ikke blir endret på en slik måte at den blir krenkende for skaperen. (Kilde: meddommer.no)

Imaginære forbrytelser

Når en person tror man gjennomfører en kriminell handling for noe som egentlig ikke er et lovbrudd. Handlingen kan følgelig ikke straffes. (Kilde: meddommer.no)

Inhabilitet

En dommer er inhabil hvis det foreligger omstendigheter som kan gi grunnlag for å anta at han kan ha interesse i et domsresultat i en bestemt retning. Inhabilitet kan også foreligge hvis det er andre omstendigheter som kan svekke tilliten til dommerens objektivitet. I slike tilfeller må han fratre. (Kilde: domstol.no)

Ikrafttreden

En ny lov trer i kraft ”straks;” fra en nærmere bestemt dato; fra tidspunkt som Kongen bestemmer; eller fire uker etter kunngjøring i Norsk Lovtidende (når annet ikke er oppgitt.) (Kilde: meddommer.no)

Indisiebevis

Kjensgjerninger eller forhold i en rettssak som man betrakter som bevis med stor sannsynlighet. (Kilde: meddommer.no)

Injurier

Ærekrenkelser. Ord og handlinger som skader en annens æresfølelse, eller gode navn og rykte. Ord og handlinger som utsetter personen for hat, ringeakt eller skader tillit person må ha i sin stilling. (Kilde: meddommer.no)

Inkasso

Enhver som har som virksomhet å kreve inn ubetalte regninger på vegne av andre må ha tillatelse til det. (Kilde: meddommer.no)

Innbrudd

Når person bryter seg inn, uten tillatelse fra eier, i rom som skal beskytte verdier og skader eller stjeler disse verdiene. (Kilde: meddommer.no)

Inndragning

En reaksjon på den straffbare handling, ved at vinningen ved handlingen (det økonomiske utbyttet), produktet av handlingen (f.eks. falske sedler), gjenstanden for handlingen og midler som har blitt brukt til handlingen, kan inndras. Betraktes ikke som straff. Skjer normalt til fordel for statskassen. (Kilde: domstol.no)

Innledningsforedrag

Del av hovedforhandlingen hvor det gis en redegjørelse fra aktor og prosessfullmektigenes side om hva saken dreier seg om og hvilke bevis de vil trekke frem. (Kilde: domstol.no)

Innrømmelser

Når den ene parten erkjenner den andre partens versjon av et faktum i en sivil sak trenger man ikke å bevise det når partene har fri rådighet over sakens gjenstand. (Kilde: meddommer.no)

Innsigelser

De innvendinger motparten har mot det den annen part gjør gjeldende. (Kilde: domstol.no)

Innstillingsrådet for dommere

Dommerne utnevnes av Kongen i statsråd på grunnlag av en innstilling som Innstillingsrådet for dommere avgir til regjeringen. (Kilde: domstol.no)

Insolvens

Når en person / bedrift ikke er i stand til å betale sine regninger når de forfaller. Dette er en betingelse for åpning av konkurs. (Kilde: meddommer.no)

Intervensjon

Hjelpeintervensjon: Hvis du har en rettslig interesse i at en part vinner i en sivil sak kan du - muntlig eller skriftlig - erklære dette ovenfor retten så lenge saken enda ikke er rettskraftig avgjort.

Hovedintervensjon: Hvis du står utenfor en sivil sak og vil gjøre krav på det saken gjelder. Da kan du reise et søksmål mot begge parter i sakens første instans så lenge saken ikke er rettskraftig avgjort. (Kilde: meddommer.no)

Jordskifterett

Jordskifterettene er en landsdekkende særdomstol med oppgaver forankret i jordskifteloven. Jordskifterettene avgjør rettspørsmål og vedtar planer som gir mer rasjonelle bruk, merker og rapporterer grenser og lager eiendomskart. Jordskifterettene består av 34 jordskifteretter og fem jordskifteoverretter og er tilknyttet det ordinære rettsapparatet ved at saker kan ankes til lagmannsrette og Høyesterett. (Kilde: domstol.no)

Juridisk embetseksamen

En person som har gjort rede for sine kunnskaper i Norges offentlige og private rett, alminnelige rettslære, rettskildenes teori, rettshistorie, folkerett, samfunnslære, regnskap etc. (Kilde: meddommer.no)

Juridisk person

Staten, fylkeskommuner, kommuner, foreninger, legater, aksjeselskaper etc. Disse er eksempler på ikke-personer som er egne rettssubjekter med plikter og rettigheter som om det var en person. (Kilde: meddommer.no)

Jurisdiksjon

Se domssogn. (Kilde: domstol.no)

Jury

Populært navn på lagretten.
Ti lekdommere (ikke-juridiske dommere) som avgjør skyldspørsmålet i de mer alvorlige straffesaker for lagmannsretten. Av de ti er fire også med på fastsettelse av straffen. (Kilde: domstol.no)

 
Her kommer flere ord ...

>>Send en epost når du har et ord som bør være med

 

Bruk ditt sunne folkevett
Objektiv fagdommer
Pkt 3
Pkt 4
Pkt 5
Pkt 6
Pkt 7
 Meddommerens ordbok