§ Hvordan du blir en bedre meddommer

 

§ Hvordan

Common Law

(eng) Eldre uttrykk som betyr lov som er felles for hele befolkningen, og som senere er brukt som uttrykk for uskrevne lover. (Kilde: meddommer.no)

Culpa

(lat) Uaktsomhet. I norsk rett et uttrykk for skyld, med eller uten forsett. (Kilde: meddommer.no)

Culparegelen

Et grunnleggende prinsipp i norsk erstatningsrett. Det kreves skyld for at det kan ilegges erstatning for en skadegjørende handling. Skyld gjennom handling som kan være gjort med sannsynlighet for skade, med uflaks, eller fordi man har det objektive ansvar for handlingen. (Kilde: meddommer.no)

Dagmulkt

Når for eksempel en entreprenør betaler et fast daglig beløp i kompensasjon for forsinkelser inntil oppdraget er ferdig. (Kilde: meddommer.no)

De lege ferenda

(lat) Som loven burde være. Å drøfte et spørsmål ut fra lovgivningspolitiske betraktinger med fordeler og ulemper, uten hensyn til hvordan loven er vedtatt. (Kilde: meddommer.no)

De lege lata

(lat) Som loven er. Å drøfte et spørsmål med hensyn til gjeldende rett, og ikke etter hvordan det burde vært. (Kilde: meddommer.no)

Debitor

En juridisk enhet (person eller organisasjon) som plikter å betale penger eller annet til en kreditor. (Kilde: meddommer.no)

Deklaratorisk lov

En lov som partene i en avtale kan forandre og/eller se bort fra. (Motsatt av preseptorisk lov.) (Kilde: meddommer.no)

Del credere agent

(Del credere er tillit på italiensk) En agent som anonymt formidler varer på vegne av selger til kjøper som er svært betalingsdyktig. Agenten tar ekstra provisjon og er ansvarlig for kjøpesum dersom kjøper likevel blir insolvent. Kun i dette tilfellet er agenten ansvarlig.) (Kilde: wikepedia.org)

Den europeiske menneskerettighetsdomstol

Her kan Europas borgere få prøvet sin sak dersom de mener at den hjemlige domstolen har fattet en avgjørelse som er i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Domstolen i Strasbourg kan avgjøre klager med bindende virkning for statene. Medlemsstater kan også klage andre stater inn for domstolen. http://www.echr.coe.int/echr (Kilde: domstol.no)

Dokument

Enhver gjenstand med skrift eller på annen måte inneholder noe som kan brukes som bevis. (Kilde: meddommer.no)

Dokumenters beviskraft

Offentlige dokumenter som er laget av rett myndighet avgir fullt bevis for det de bevitner. Dokumentet kan motbevises. (Kilde: meddommer.no)

Dokumenters ekthet

Dokumenter formodes å være ekte og uforfalsket. Ekthet kan motbevises. (Kilde: meddommer.no)

Dokumentfalsk

Når opprinnelig innhold er forandret slik at den bevitner noe annet eller andre personer. (Kilde: meddommer.no)

Dom

Avgjørelse av retten som avslutter saken.
I en sivil sak avgjøres det krav som er fremsatt.
I en straffesak avgjøres om tiltalte eller siktede er skyldig i en straffbar handling og hvilken straff han i tilfelle skal ha. (Kilde: domstol.no)

Dommerfullmektig

Juridisk utdannet person som ansettes for en tidsbegrenset periode i den enkelte domstol. En dommerfullmektig kan lede forhandlingene i retten og treffe dømmende avgjørelser. Ordningen med dommerfullmektiger skal blant annet bidra til å gi juridiske kandidater praksis fra domstolene. (Kilde: domstol.no)

Domssogn

Området, det vil si kommunene, som en tingrett får sine rettsaker fra. Hver tingrett har sin egen rettskrets, med unntak av spesialdomstolene i de største byene (Oslo byfogdembete, Stavanger byfogdembete , Bergen byfogdembete og Oslo skifterett og byskriverembete). Ofte brukes også uttrykket rettskrets om det samme. Se også Verneting og Lagdømme. (Kilde: domstol.no)

Domstoladministrasjonen

Domstolenes sentral administrasjon. Se mer på www.domstoladministrasjonen.no. (Kilde: domstol.no)

Due diligence

En juridisk og regnskapsmessig gjennomgang og kontroll av et selskap. Gjennomføres spesielt når verdisetting av selskap er viktig, eksempelvis i fusjoner og store kontraktinngåelser. (Kilde: meddommer.no)

Effektiv rente

Den totale rentebelastningen på en kredittytelse. Den nominelle renten + gebyrer. I tillegg kan betalingsterminene føre til at den nominelle renten ikke blir et korrekt uttrykk for den totale renten man egentlig/effektivt betaler. Låneinstitusjonen plikter å opplyse om den effektive renten.  (Kilde: meddommer.no)

Embetsdommer

Juridisk utdannet person som leder forhandlingene i retten og treffer dømmende avgjørelser. Embetsmann som er utnevnt i statsråd.
Sml. dommerfullmektig. (Kilde: domstol.no)

Emisjon

Utvidelse av aksjekapitalen ved å invitere allmennheten til å tegne aksjer i selskapet.  (Kilde: meddommer.no)

Entreprise

Oppdraget med å reise et bygg av en viss størrelse.   (Kilde: meddommer.no) 

Her kommer flere ord ...

>>Send en epost når du har et ord som bør være med

 

Bruk ditt sunne folkevett
Objektiv fagdommer
Pkt 3
Pkt 4
Pkt 5
Pkt 6
Pkt 7
 Meddommerens ordbok