§ Hvordan du blir en bedre meddommer

 

§ Hvordan

Sedvanerett

En rett som er basert på tidligere praksis. (Kilde: meddommer.no)

Servitutt

Når en som ikke eier grunnen har en eller annen bruksrett til eiendommen. Eksempel på positiv servitutt er for eksempel beiterett eller jaktrett. En negativ servitutt er når eieren for eksempel ikke kan drive handel på sin eiendom. (Kilde: meddommer.no)

Sidegjøremål

Alle dommeres sidegjøremål skal registreres. Hensikten med registeret er å sikre full åpenhet og at ingen skal behøve være i tvil om dommerens uavhengighet. Reglene om registrering av sidegjøremål gjelder for dommere i alle instanser inkludert dommerfullmektigene. Både faste og midlertidige dommere omfattes hvis de er utnevnt eller tilsatt for lengre tid enn en måned. Begrepet sidegjøremål omfatter medlemskap, verv eller andre engasjementer i eller for foretak, organisasjoner, foreninger eller organ for stat, fylkeskommune eller kommune. (Kilde: domstol.no)

Siida

En gruppe av reindriftssamer som samarbeider om reindriften. Dette skjer i et bestemt geografisk areal. Gruppen og arealet kan variere mellom sommerbeite- og vinterbeiteområde. (Kilde: meddommer.no)

Sikringsdom

De tiltak som retten kunne rette mot utilregnelige, nedsatt tilregnelige og tilregnelige forbrytere for å forebygge nye straffebare handlinger. Da kunne tiltalte forbys å nyte alkohol, anbringes sinnssykehus, settes i fengsel og andre sikringsmidler. Maks sikringsdom var 10 år som kunne brukes alene eller på toppen av en vanlig fengselsdom. Ordningen ble i 2002 erstattet med forvaring. (Kilde: meddommer.no)

Solidarisk ansvar

Flere juridiske personer er ansvarlig for den samme gjelden, slik at hver enkelt plikter å betale kreditor fullt ut, hvis de øvrige skyldnere (debitorene) ikke betaler. Ved prinsipal solidaritet kan kreditor kreve beløpet fra hvem som helst av debitorene. Ved subsidiær solidaritet må kreditor først gå på den enkelte debitor å søke å kreve inn det beløp den enkelte skylder. Debitor som har betalt, kan søke regress hos de øvrige debitorer. (Kilde: domstol.no)

Sorenskriver

Dommer som er øverste administrative leder av en domstol i første instans, det vil si tingrettene. (Kilde: domstol.no)

Stevnevitne

Tjenestemann som forestår forkynnelse av rettslige dokumenter. I hvert lensmannsdistrikt og i hver kommune el. del av kommune som ikke hører til et lensmannsdistrikt, skal det være et hovedstevnevitne og så mange hjelpestevnevitner som tingretten bestemmer. I lensmannsdistrikt er det som regel lensmannen som er hovedstevnevitne. (Kilde: domstol.no)

Stevning

i sivile saker er dette betegnelsen på at saksøkerne henvender seg til retten med en anmodning om at saksøkte må bli innkalt til et rettsmøte.

I straffesaker er dette betegnelsen på det offentliges innkalling av en siktet til eller tiltalt til et rettsmøte. (Kilde: domstol.no)

 
Her kommer flere ord ...

>>Send en epost når du har et ord som bør være med

 

Bruk ditt sunne folkevett
Objektiv fagdommer
Pkt 3
Pkt 4
Pkt 5
Pkt 6
Pkt 7

 Meddommerens ordbok