§ Hvordan du blir en bedre meddommer

 

§ Hvordan

Telefonavhør

Vitner som ikke er av vesentlig betydning for saken, kan avhøres under hovedforhandlingen over telefon. Kalles også fjernavhør. (Kilde: domstol.no)

Telefonkontroll

Kontroll av telefonkommunikasjon ved avlytting av et konkret telefonnummer eller utskrift av lister over hvilke telefoner det aktuelle telefonnummer har vært i kontakt med. (Kilde: domstol.no)

Territorialprinsippet

Rettsregler som gjelder i et bestemt område (land). Alle stater har enerett til å bruke tvangsmakt på sitt territorium. (Kilde: meddommer.no)

Tilbakelevering

Dette er en særlig form for tvangsfullbyrdelse hvor saksøkers krav er sikret med salgspant i gjenstanden. Istedenfor for å selge gjenstanden, takserer namsmannen tingen, og salgspanthaver får dekket sitt krav ved å overta gjenstanden til den takserte pris. (Kilde: domstol.no)

Tilleggsstraff

Straff som kommer i tillegg til den hovedstraff som ligger til overtredelse av en bestemmelse i straffeloven. Typisk eksemple på tilleggsstraff er tap av visse rettigheter til å inneha stillinger osv. (Kilde: domstol.no)

Tilståelsesdom

Tilståelsesdom er en sterkt forenklet fremgangsmåte som bare kan brukes når bestemte vilkår er oppfylt, blant annet må siktede gi en uforbeholden tilståelse og samtykke i behandlingsposten.

Dom i forhørsrett ble tidigere benyttet som betegnelse når tingretten etter straffeprosessloven § 248 pådømte en sak uten tiltalebeslutning og hovedforhandling. Betegnelsen dom i forhørsrett er erstattet med betegnelsen tilståelsesdom.

Tidligere ble funksjonsbetegnelsen forhørsrett også benyttet når tingretten medvirker ved rettslig etterforskning, for eksempel ved spørsmål om varetektsfengsling.

Etter lovendringen betegnes førsteinstansdomstolen som tingrett også når den medvirker ved rettslig etterforskning. (Kilde: domstol.no)

Tilsynsutvalget for dommere

Klage- og disiplinærordning for dommere. (Kilde: domstol.no)

Tiltale

Innebærer at det reises straffesak for domstolene. Politi og påtalemyndighet mener at det kan føres bevis for at en person utenfor enhver rimelig tvil er skyldig. Ulikt under etterforskningsstadiet har tiltalte uansett krav på forsvarer. (Kilde: domstol.no)

Tiltalte

Betegnelse på en person når påtalemyndigheten har tatt ut en tiltalebeslutning mot ham. (Kilde: domstol.no)

Tingrett

Domstol som er førsteinstans for straffesaker, og for sivile saker hvis de ikke skal behandles i forliksrådet.

Tingretten er også ankeinstans for dommer og forlik i forliksrådet, og kjæremålsinstans for kjennelser og beslutninger i forliksrådet.

Tingrettene ble fram til 1.1.2002 kalt enten herreds- eller byretter. (Kilde: domstol.no)

To-instans sak

Betegnelse på de alvorlige straffesaker som tidligere begynte direkte i lagmannsretten, men som etter endringer i straffeprosessloven nå begynner i tingretten. Dette innebærer at sakene kan behandles i to instanser før de eventuelt behandles i Høyesterett. (Kilde: domstol.no)

Tvangsbruk

En særlig form for tvangsdekning av fast eiendom. Namsretten oppnevner en bestyrer som foretar driften, mens overskuddet fordeles på pantekreditorene etter prioritet. (Kilde: domstol.no)

Tvangsdekning

Å omgjøre en panterett til penger ved tvangssalg eller tvangsbruk. Pantet kan være utleggspant eller avtalepant. (Kilde: domstol.no)

Tvangsfullbyrdelse

Når avtaler og krav ikke oppfylles frivillig kan man etter regler angitt i tvangsfullbyrdelsesloven begjære at namsmyndighetene tvangsfullbyrder kravet. (Kilde: domstol.no)

Tvangsgrunnlag

Før tvangsfullbyrdelse kan kreves må man ha tvangsgrunnlag. Tvangsgrunnlagene deles i tre hovedgrupper:

  1. Lovbestemte krav som for eksempel arveavgift, kommunale avgifter osv.
  2. Krav fastsatt av en domstol.
  3. Krav som bygger på avtale eller gjeldsbrev. (Kilde: domstol.no)

     

Tvangskraft

Når et krav enten direkte eller etter utløp av frist gitt i et eget varsel kan bringes inn for namsmyndighetene til fullbyrdelse.
Kravet må som hovedregel være forfalt og misligholdt. (Kilde: domstol.no)
 

Her kommer flere ord ...

>>Send en epost når du har et ord som bør være med

 

Bruk ditt sunne folkevett
Objektiv fagdommer
Pkt 3
Pkt 4
Pkt 5
Pkt 6

Pkt 7
 Meddommerens ordbok