§ Hvordan du blir en bedre meddommer

 

§ Hvordan

Ransaking

Undersøkelse som foretas av politiet av en persons bolig, andre lokaler eller av personen selv, for å sikre bevis eller finne bevis.
Det kreves i utgangspunktet avgjørelse av retten eller påtalemyndigheten, men i visse tilfeller kan politiet på eget initiativ foreta ransaking. (Kilde: domstol.no)

Realisere

Omsette verdier til penger. (Kilde: meddommer.no)

Reallønn

Den mengde varer/tjenester den lønnede kan kjøpe med sin lønn. Brukes spesielt i forbindelse der man vil vite om kjøpekraften har forandret seg med forandring i konsumprisindeksen. Kilde: meddommer.no)

Restorative justice

Restorative justice kan beskrives som et sett av prinsipper, en tenkemåte som springer ut av ulike praksiser der utgangspunktet er at et lovbrudd forstås som en konflikt. Noen få, sentrale prinsipper.

En hovedtanke er at et lovbrudd skal sanksjoneres på en konstruktiv måte ved at nærmiljøet (lokalsamfunnet) og lovbryteren gjør noe for den skadelidte, i stedet for at staten gjør noe mot den som har brutt loven. Videre kan RJ samles om tre hovedprinsipper:

  • Et lovbrudd er en krenkelse av forholdet mellom ofre, gjerningspersoner og samfunnsfellesskapet/lokalmiljøet.
  • En reaksjon på lovbruddet involverer offeret, gjerningspersonen, nettverket og lokalmiljø og innebærer en gjenoppretting av skadene lovbruddet har medført.
  • En konsensustilnærming er den mest hensiktsmessige reaksjon på et lovbrudd. (Kilde: domstol.no)

Rettens administrator

Betegnelse på den som leder rettsmøtene. Dommeren som er rettens formann i den enkelte sak. (Kilde: domstol.no)

Rettighetstap

I strafferetten tap av visse rettigheter, f.eks. tap av offentlig stilling, rett til å inneha en stilling eller utvøve virksomhet. Kan gis som hovedstraff eller tilleggsstraff. (Kilde: domstol.no)

Rettsbetjent

Person som er ansatt i domstolen og som bistår i den praktiske avviklingen av saker. (Kilde: domstol.no)

Rettsbok

Den protokoll som føres under rettens forhandlinger. (Kilde: domstol.no)

Rettsforlik

Forlik inngått for en domstol. Har virkning som rettskraftig dom og kan på bestemte vilkår bare angripes ved anke. (Kilde: domstol.no)

Rettsgebyr

En egen sats for beregning av gebyrer som må betales for å få saker behandlet av domstolene. Grunngebyret (1 R) reguleres årlig og var i tiden etter 1.1 2006 på kr.860,-  Beløpet er i dag høyere. (Kilde: domstol.no)

Rettshjelp

Se fri rettshjelp. (Kilde: domstol.no)

Rettskraftig

Når domstolens avgjørelse ikke kan bringes inn for overordnet domstol ved bruk av ordinære rettsmidler. Rettskraft betegner en rettsavgjørelses endelig (bindende) virkning for de rettskrav saken gjelder. (Kilde: domstol.no)

Rettskrets

Se domssogn. (Kilde: domstol.no)

Rettsmekling

Rettsmekling (eller -megling) Etter at en sak er reist for domstolen, kan dommeren foreslå at hun eller han mekler mellom partene. Dommeren skifter i så fall rolle. Alternativt kan ekstern mekler benyttes. Meklingen foregår stort sett etter de samme prinsipper som er beskrevet for mekling ved advokat. Meklingen kan enten lykkes ved at partene forlikes, eller den fører ikke frem. Dersom den ikke fører frem, vil en dommer som har meklet, trekke seg fra saken og ny dommer fortsetter domstolsbehandlingen. Har ekstern mekler vært benyttet, kan samme dommer ta saken videre. (Kilde: domstol.no)

Rettsmidler

Et rettslig verktøy som anvendes for å bringe en rettslig avgjørelse inn for en høyere domstol. Ordinære rettsmidler er anke, kjæremål og fornyet behandling. Ekstraordinære rettsmidler er gjenopptagelse og oppfriskning. (Kilde: domstol.no)

Rettsmøte

Møter som avholdes i retten og hvor det føres protokoll.
For eksempel muntlige forhandlinger, saksforberedende møte eller hovedforhandling. (Kilde: domstol.no)

Rettsstat

Myndighetene i en rettsstat må følge loven i sin inngripen mot enkeltpersoner. Man kan for eksempel ikke med våpen etter sitt eget forgodtbefinnende gripe inn i enkeltpersoners liv. Myndighetene er selv bundet til loven de har vedtatt. Endringer må gjøres i henhold til lovbestemte prosesser. (Kilde: meddommer.no)

Rettsvern

En notering av panterett eller andre rettigheter som gjør at andre må ta hensyn til det. Det kan skje ved innføring i offentlige registre eller beskjed til den som besitter gjenstanden rettigheten knytter seg til. (Kilde: domstol.no)

Rettsvitne

Person som tilkalles for å overvære en rettssak som pådømmes eller behandles av bare en dommer. (Kilde: domstol.no)

Rådgivningskontor for kriminalitetsofre

Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre (RKK) er et tilbud til personer som har opplevd vold eller annen kriminalitet. Vi har også tilbud til personer som skal vitne i rettssaker. Vi har taushetsplikt og all hjelp blir gitt ut i fra dine behov.

Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre (RKK) skal være et supplement til offentlige instanser og hjelpeapparat, og er politisk og religiøst nøytralt. Tjenesten er gratis, og driften finansieres av Justisdepartementet. www.kriminalitetsofre.no (Kilde: domstol.no)

Her kommer flere ord ...

>>Send en epost når du har et ord som bør være med

 

Bruk ditt sunne folkevett
Objektiv fagdommer
Pkt 3
Pkt 4
Pkt 5
Pkt 6
Pkt 7
 Meddommerens ordbok