§ Hvordan du blir en bedre meddommer

 

§ Hvordan

Faktum

Faktiske forhold som betyr noe i en sak. F.eks mannen døde på grunn av et knivstikk i hjerte.  (Kilde: meddommer.no)

Falsifikasjon

(lat: falsus = «feil») betegner et motbevis. Hvis man klarer å bevise en påstands feilaktighet, sies denne å være falsifisert. Motbevise en hypotese. Et begrep som har vært viktig innen vitenskapsteorien og som begynner å bli gjeldende innen jussen også. (Kilde: meddommer.no)

Falsk anklage

En anmeldelse eller forklaring til offentlig myndighet der man forsøker å få en uskyldig dømt for en straffbar handling. (Kilde: meddommer.no)

Falsk forklaring

Å avgi en falsk forklaring ovenfor politi eller offentlig myndighet kan være straffbart, spesielt når den er avgitt under ed. Unntak er når man selv er tiltalt for straffbar handling, og til en viss grad når man ikke kan si sannheten av hensyn til sin egen eller sin nærmeste ærbarhet. (Kilde: meddommer.no)

Fastsettelsessøksmål

Et søksmål der man vil avgjøre om et rettsforhold eller rettighet eksisterer. Er et dokument ekte eller ikke? (Kilde: meddommer.no)

Felleseie

Det som er ervervet i løpet av et ekteskap. Ektefellene rår som regel over det de erverver. Ved skilsmisse skal formuen ektefellene har, som hovedregel deles likt. Formue ektefelle hadde forut for ektespapet, arv og gaver som er tilkommet under ekteskapet, kan holdes utenfor felleseiet.  (Kilde: meddommer.no)

Feste

Kontrakt mellom jordeier og jordleier om leie av jord, som regel på livstid. (Kilde: meddommer.no)

Fester

Den som leier en tomt i henhold til tomtefesteloven.  (Kilde:meddommer.no)

Finansielle instrumenter

Samlebegrep på omsettelige opsjoner, verdipapirer, fondsandeler, pengemarkedsinstrumenter, osv.  (Kilde: meddommer.no)

Forbrytelse

Straffbare handlinger jf. straffeloven (2. kapittel) og i andre lover som kan medføre fengselstraff i mer enn 3 måneder. (Kilde: domstol.no)

Force majeure

(lat) Når ulykker, naturomstendigheter eller andre uforutsette hendelser gjør det umulig for debitor / skyldner å oppfylle sine forpliktelser. (Kilde: meddommer.no)

Fordringer

Et rettslig krav en person har om å motta betaling, fullført en arbeidsoppgave eller få levert en gjenstand fra en annen person. (Kilde: meddommer.no)

Foreldelse

Når man har et økonomisk krav mot andre løper, det frister på hvor lang tid det kan gå uten at man får betaling. Hvis fristen oversittes, faller fordringen bort, dvs at fordringen er foreldet. Fristen avbrytes bl.a. ved betaling og tvangsfullbyrdelse. (Kilde: domstol.no)

Forelegg

Et dokument som særlig benyttes i mindre straffesaker og som utferdiges av påtalemyndigheten.

Dokumentet inneholder en beskrivelse av det straffbare forhold en person er mistenkt for og en beskrivelse av det straffebud som er overtrådt samt den bøtestraff vedkommende skal ilegges for forholdet og eventuelt også en påstand om inndragning.

Den mistenkte kan selv velge om han vil akseptere forelegget. (Kilde: domstol.no)

Forening av tvistemål (Objektiv kumulasjon)

Saksøker kan føre flere krav inn i et søksmål mot saksøkte når kravene kan behandles i samme rett og prosessform. (Kilde: meddommer.no)

Forenklet forelegg

Bøteleggelse på stedet etter faste takster for mindre trafikkforseelse. (Kilde: domstol.no)

Forfall

(Sivilprosessen) Meddommere og rettsvitner kan melde om uteblivelse til hovedforhandling dersom det er gjort i god tid. Det må være gode grunner for å melde forfall. Det må være fare for helbred eller velferd, eller at man har vektige, eller uoppsettelige forretninger / plikter andre steder. (Kilde: meddommer.no)

Forhørsretten

Se "Tilståelsesdom." (Kilde: domstol.no)

Forkynnelse

En form for meddelelse til parter, vitner, siktede og tiltalte som starter frister når det er av stor betydning å få bekreftet at meddelelsen er kommet til rett vedkommende.

Stevninger i sivile saker, begjæringer til namsretten om tvangssalg eller tvangsbruk, innkalling til rettsmøte, dommer og kjennelser i saker om tvangsfullbyrdelse forkynnes. (Kilde: domstol.no)

Forlik

Avgjørelse av en tvist ved at partene blir enige om løsningen.
Dersom forlik inngås i forliksrådet eller i retten (rettsforlik), har det virkning som en rettskraftig dom. (Kilde: domstol.no)

Forliksklage

Megling i forliksrådet mellom partene i sivile saker. Oppnås ikke enighet henvises saken til retten. (Kilde: domstol.no)

Forliksmegling

Megling i forliksrådet mellom partene i en sivil sak i hensikt å oppnå enighet mellom partene (forlik). (Kilde: domstol.no)

Forliksrådet

Alle sivile saker skal som hovedregel starte i forliksrådet, som er det laveste leddet i rettssystemet. Forliksrådet er både meklingsinstans og domstol for sivile saker.

Et krav om for eksempel betaling av gjeld kan fremmes for forliksrådet for å oppnå en minnelig løsning eller få fastslått ved dom at kravet er rettsgyldig. Både forlik og dom i forliksrådet har rettsvirkning og kan eventuelt tvangsfullbyrdes.

Alle dommer kan ankes til tingretten innen én måned. Alle kommuner har forliksråd. Forliksrådet består av tre lekfolk og like mange varamedlemmer, som velges blant kommunenes innbyggere for fire år om gangen.

Les mer her: www.forliksraadet.no (Kilde: domstol.no)

Fornærmede

Den person som har vært utsatt for en straffbar handling. (Kilde: domstol.no)

Forræderi

Den som rettstridig bærer våpen mot Norge eller, i krig Norge deltar i, hjelper fienden slik at det svekker Norge. (Kilde: meddommer.no)

Forseelse

Straffbare handlinger som er omhandlet i straffeloven 3. del og andre straffbare handlinger som ikke er forbrytelser. (Kilde: domstol.no)

Forsett

Når gjerning er tilsiktet fremkalt og hendelse kan skje. Gjerningen er ikke nødvendigvis gjort med hensikt. Forsett er forutsetning for straffeskyld i de fleste straffesaker. (Kilde: meddommer.no)

Forsikring

Høytidlige bekreftelse av en uttalelse. (Kilde: meddommer.no)

Forsikring på ære og samvittighet

I stedet for å avlegge ed kan en person med en trosbekjennelse som ikke tillater ed avgi forsikring på ære og samvittighet. (Kilde: meddommer.no)

Forsikringsbedrageri

Når noen på falske premisser belaster forsikringsgiver erstatning? (Kilde: meddommer.no)

Forsterket rett

En hovedforhandling i en straffesak som settes med 2 juridiske dommere og 3 meddommere. Kan benyttes dersom saken gjelder en forbrytelse som kan medføre fengsel i mer enn 6 år og som er særlig omfattende eller det foreligger andre særlige grunner. (Kilde: domstol.no)

Forsvarer

En advokat som bistår en siktet eller tiltalt. (Kilde: domstol.no)

Forvaring

Forvaring er en reaksjon norske domstoler kan ta i bruk der vanlig tidsbestemt fengselsstraff ikke anses å være nok til å verne samfunnet fra lovbryteren.

Forvaring ble innført i Norge fra 1. januar 2002 og erstattet den gamle ordningen med å idømme forbrytere sikring på toppen av fengselsstraff.

Ved forvaringsdom kan den dømte i prinsippet risikere å sitte bak murene resten av sitt liv ved at straffen kan forlenges med fem år om gangen. Retten skal fastsette en tidsramme, med en minstetid og maksimum 21 år. Men dommen kan senere forlenges ut over grensen.

Det er spesielt volds- og seksualforbrytere eller personer som gjentatte ganger har begått alvorlig kriminalitet og som utsetter andre personers liv og helse for fare, som kan idømmes forvaring, ifølge straffeloven.

Før en forvaringsdom kan avsies, skal det ha blitt foretatt en personundersøkelse. Retten har også anledning til å få foretatt en rettspsykiatrisk undersøkelse av tiltalte dersom det anses hensiktsmessig.

Ifølge forskriften om bruk av forvaring skal ordningen ivareta samfunnets behov for sikkerhet mot ny alvorlig kriminalitet. (Kilde: domstol.no)

Fravikelse

Saksøkte (leietaker) blir kastet ut av boligen/lokalene han besitter. (Kilde: domstol.no)

Fri rettshjelp

Når en saksøker eller saksøkt får dekket sine utgifter til å anlegge sak og til advokat. Gis til personer som har en inntekt under et visst minstemål. For visse type saker gis alltid fri rettshjelp, f.eks. militærnektersaker, barnevernssaker og saker om psykisk helsevern. Se mer om fri rettshjelp på Justisdepartementets nettsted. www.jd.dep.no.  (Kilde: domstol.no)

Frifinnende dom

Tiltalte kan anke en frifinnende dom når skyldspørsmålet ikke gikk i tiltaltes favør. (Kilde: meddommer.no)

Frister

Det finnes en rekke tidsfrister i lovverket som skal bevare eller gjøre gjeldende en del rettigheter for den enkelte i rettsprosessen. (Kilde: meddommer.no)

Fullmakt

Når en person (fullmaktsgiver) gir en annen (fullmektig) rett til å stifte en bindende rettshandel på fullmaktsgiver sin vegne. (Kilde: meddommer.no)

Førstelagmann

Dommer som er øverste leder for lagmannsretten. (Kilde: domstol.no)

Her kommer flere ord ...

>>Send en epost når du har et ord som bør være med

 

Bruk ditt sunne folkevett
Objektiv fagdommer
Pkt 3
Pkt 4
Pkt 5
Pkt 6
Pkt 7
 Meddommerens ordbok

 

Opplev Nordlys og Midnattsol på Norges tak

Landet med den ville naturen og den opplyste himmelen.