§ Hvordan du blir en bedre meddommer

 

§ Hvordan

GAB-registeret

(Grunneiendom, adresse, bygning). Database over faste eiendommer i alle kommunene. Samordnet med grunnboken i 1995. Eiendomsregisteret/Matrikkelen erstattet GAB-registeret i 2009. (Kilde: meddommer.no)

Gjeldsordning

En avtale med kreditorene som innebærer en hel eller delvis ettergivelse av gjeld eller en lettelse av lånevilkårene. (Kilde: domstol.no)

Gjenopptagelse

På visse vilkår kan dommen som er endelig prøves på nytt ved samme domstol. (Kilde: domstol.no)

Gjentagelsesstraff

Når en person blir dømt for lignende straffbare hendelser kan i visse tilfeller straffen bli strengere på grunn av gjentagende forbrytelser. (Kilde: meddommer.no)

God tro

(bona fides) Når en person inngår en avtale uten å vite alle faktiske rettsforhold rundt avtalen som hadde gjort at man ikke hadde inngått avtalen dersom de var kjent. Man kan ikke si at man var i god tro dersom man ikke har gjort normale undersøkelser rundt avtalen eller ikke hatt kjennskap til forhold man burde ha oversikt over. (Kilde: meddommer.no)

Grunnbok

Register der alle tinglyste dokumenter vedrørende en eiendom føres. (Kilde: meddommer.no)

Grunnlov

Den skrevne offentlige øverste lov i et rike. Vanligvis vedtatt av grunnlovgivende forsamlinger. (Kilde: meddommer.no)

Gulating

Lagmannsretten for Rogaland, Bergen, Hordaland, og Sogn og Fjordane. (Kilde: meddommer.no)

Habeas Corpus Act

(lat) Habeas Corpus ad subjiciendum - Du må ha kroppen til å svare. Berømt engelsk lov fra 1679. Den myndighet som fengsler en person må ha en dom på det. Alle må dømmes og få straff etter lov. (Kilde: meddommer.no)

Habilitet

Den som har en offentlig stilling eller et offentlig verv må være nøytral for å kunne utføre sine plikter med rettslig virkning. (Kilde: meddommer.no)

Handelssedvaner (Kutymer)

Skikk og bruk i forretningslivet brukt over tid og med stor utbredelse. En slik vane at den nærmest tas som en selvfølge i avtaler og kan tolkes som om det er en lov i en rettstvist. (Kilde: meddommer.no)

Henleggelse

I de tilfeller hvor påtalemyndighetene mener bevisene ikke er nok for å få tiltalte domfelt i en rett avsluttes saken og tiltalte går fri. (Kilde: meddommer.no)

Henvisning

I sivilprosessen sender / henviser forliksrådet tvisten til tingretten dersom man ikke klarer å megle til en løsning eller å avsi en dom. En anke til Høyesterett behandles først i Kjæremålsutvalget som deretter kan sende / henvise saken til endelig realitetsbehandling / dom i Høyesterett. (Kilde: meddommer.no)

Herredsrett og byrett

Tidligere navn på førsteinstansdomstolene i landdistriktene (med noen unntak). De tilsvarende domstolene i bykommunene ble kalt byretter. Fra 1. januar 2002 kalles alle by- og herredsretter for tingretter. (Se tingrett.) (Kilde: domstol.no)

Hevd

Eiendoms- eller bruksrett av en eiendom / gjenstand som et resultat av besittelse i et lengre tidsrom. (Kilde: meddommer.no)

Hevning

Stansing av en sak der for eksempel en av partene dør, noen går konkurs, eller andre forhold gjør at ingen har noe rettslig interesse av at saken fortsetter og at man får en dom. Retten hever saken ved kjennelse. (Kilde: meddommer.no)

Hjelpedommere

Når saksmengden ved et dommerembete er for stort kan Justisdepartementet oppnevne en ekstra dommer til embetet. (Kilde: meddommer.no)

Hjelpeintervensjon

Hvis du har en rettslig interesse i at en part vinner i en sivil sak kan du - muntlig eller skriftlig - erklære dette ovenfor retten så lenge saken enda ikke er rettskraftig avgjort. (Kilde: meddommer.no)

Hjemting

Rettskretsen hvor en person kan saksøkes kalles hjemting. (Kilde: domstol.no)

Hjemvisning

Beslutning av en overordnet rett om at en underordnet rett skal skal behandle en (sivil) sak på ny. (Kilde: domstol.no)

Hovedforhandling

Muntlige forhandlinger i retten som foregår direkte for den dømmende rett både i sivile saker og i straffesaker etter at den forberedende saksbehandling er ferdig. Dom avsies når hovedforhandling er ferdig.
De muntlige forhandlingene som eventuelt holdes i forhørsretten kalles ikke for hovedforhandling. (Kilde: domstol.no)

Hovedintervensjon

Hvis du står utenfor en sivil sak og vil gjøre krav på det saken gjelder. Da kan du reise et søksmål mot begge parter i sakens første instans så lenge saken ikke er rettskraftig avgjort. (Kilde: meddommer.no)
 

Her kommer flere ord ...

>>Send en epost når du har et ord som bør være med

 

Bruk ditt sunne folkevett
Objektiv fagdommer
Pkt 3
Pkt 4
Pkt 5
Pkt 6
Pkt 7
 Meddommerens ordbok