§ Hvordan du blir en bedre meddommer

 

§ Hvordan

Objektiv kumulasjon

I en sivil sak er det anledning å samle flere krav i en rettssak mellom to parter så lenge de kan behandles av samme rett. (Kilde: meddommer.no)

Objektivt erstatningsansvar

I de tilfeller man har erstatningsansvar uten at man nødvendigvis må ha utført skadehandling selv men når man har ansvaret for det eller den som påfører skade. (Kilde: meddommer.no)

Offentlige dokumenter

Vanligvis tillagt større beviskraft enn annen dokumentasjon. Den rette myndighet antas å bevitne fullt bevis i de dokumenter den lager. (Kilde: meddommer.no)

Offentligrettslig prinsipp

Et ledende prinsipp - det er statens oppgave gjennom de offentlige påtalemyndighetene å forfølge straffbare handlinger og reise straffesaker. (Kilde: meddommer.no)

Offentlig skifte

Når man lar en domstol avgjøre - etter eventuelt all gjeld er betalt - hvem som får hva når eiendeler (boet) skal fordeles mellom loddeierne. I motsetning til privat skifte. (Lenger ned på denne siden). Skifte er ofte aktuelt etter ekteskapsbrudd og dødsfall. (Kilde: meddommer.no)

Offentlig sted

Et sted bestemt eller gjenstand for alminnelig ferdsel eller bruk. (Kilde: meddommer.no)

Offentlig tjenestemann

De fleste fast ansatte i Staten, fylkeskommuner og kommuner. (Kilde: meddommer.no)

Ombud

Et offentlig verv der personen ivaretar interessen til en avgrenset gruppe. (Kilde: meddommer.no)

Oppfriskning

Rettsmiddelet som kan brukes mot en uteblivelsesdom. Innen en kort frist må en begjæring på ny rettssak formidles til den dømmende rett. (Kilde: meddommer.no)

Opphavsrett

Den som lager et åndsverk, som for eksempel en sang eller dikt, har enerett til det. (Kilde: meddommer.no)

Oppsettende virkning

Når det blir klaget på et forvaltningsvedtak, kan iverksettelsen av vedtaket utsettes. (Kilde: meddommer.no)

Orskurd

Nynorsk for «kjennelse».  (Kilde: meddommer.no)

Preseptorisk lov

En lov som partene i en avtale ikke kan fravike i avtalen mellom dem.  (Kilde: meddommer.no)

Privat skifte

Når man på egenhånd bestemmer - etter eventuelt all gjeld er betalt - hvem som får hva når eiendeler (boet) skal fordeles mellom loddeierne. I motsetning til offentlig skifte (lenger opp på denne siden). Skifte er ofte aktuelt etter ekteskapsbrudd og dødsfall. (Kilde: meddommer.no)

Prosedyre

Et avsluttende og oppsummerende innlegg fra aktor, forsvarer og prosessfullmektigenes side under en hovedforhandling. Inneholder en gjennomgang av de bevis som er ført, de argumenter man har for sitt syn på saken og en redegjørelse for jussen slik partene ser det. (Kilde: domstol.no)

Prosessfullmektig

Den som representerer en part i sivile saker. Vanligvis en advokat. (Kilde: domstol.no)

Prosesskrift

Dokumenter som har en viss form og som sendes til retten som ledd i saksforberedelsen etter at stevning er tatt ut i en sivil sak. (Kilde: domstol.no)

Protokoll

Alle saksbehandlingsskritt og avgjørelser namsmannen foretar nedtegnes i namsboken. Utskrift eller kopi av namsboken sendes ut til partene ved sakens avslutning. (Kilde: domstol.no)

Protokollfører

Ansatt i lagmannsretten som fører protokollen under forhandlingene i retten (rettsbok). (Kilde: domstol.no)

Påstand

Saksøkers og saksøktes formulering av det resultat de ønsker retten skal komme til. "Prinsipal påstand" kalles det resultat partene ønsker seg først og fremst. "Subsidiær påstand" er for det tilfelle partene ikke får medhold i dette. (Kilde: domstol.no)

Påtalemyndigheten

Den offentlige myndighet som etterforsker og påtaler straffbare forhold og fører straffesakene for domstolene. Den øverste påtalemyndighet er Kongen i statsråd, deretter følger Riksadvokaten, statsadvokatene og politiet. (Kilde: domstol.no)

 
Her kommer flere ord ...

>>Send en epost når du har et ord som bør være med

 

Bruk ditt sunne folkevett
Objektiv fagdommer
Pkt 3
Pkt 4
Pkt 5
Pkt 6
Pkt 7
 Meddommerens ordbok