§ Hvordan du blir en bedre meddommer

 

§ Hvordan

Magna Charta

”Det store frihetsbrev” fra 1215. Overenskomst mellom engelske baroner ledet av Robert Fitzwalter og den engelsk kongen John Lackland. Fastsetting av en del regler for skattelegging, lokalt selvstyre og borgelige friheter mot overgrep fra kronens side. (Kilde: meddommer.no)

Magnus Lagabøters Landslov

Den første sentrale lov i norsk rett. Initiativ ble sannsynligvis tatt av Håkon Håkonsøn. Magnus Håkonsøn fikk loven godtatt av tingene i 1274. (Kilde: meddommer.no)

Majestetsforbrytelser

Forbrytelser mot statens overhode som dømmes relativt hardere. (Kilde: meddommer.no)

Makt

Når en person påvirker en annen persons beslutninger. (Kilde: meddommer.no)

Maktfordeling

I norsk grunnlov har man prøvd å trekke skarpe grenser mellom den lovgivende, den utøvende og den dømmende makt. På Eidsvoll i 1814 tok man i bruk den franske statsrettslæren som Montesquieu (1749) og de Lolme (1771) utvikla på 1700-tallet . (Kilde: meddommer.no)

Mala fides

(lat) ond tro. Det motsatte av bona fides. (Kilde: meddommer.no)

Manco

(italiensk) mangel. Kvantum (i vekt, mål eller mengde) som mangler. (Kilde: meddommer.no)

Mandat

Det finnes en rekke betydninger av dette gamle uttrykket fra romerretten. Skiller seg fra fullmakt ved at det prinsipielt er et indre forhold mellom mandant og mandatar. Mandat brukes generelt om et oppdrag og da spesielt i forbindelse med et verv som for eksempel stortingsmandat. (Kilde: meddommer.no)

Manntall

En fortegnelse over personer som kan stemme i et valg. (Kilde: meddommer.no)

Manslaughter

Ikke overlagt drap i engelsk strafferett. (Kilde: meddommer.no)

Marbakke

Bratt bakke under vann nær land. Grunneier har eiendomsrett til sjøbunnen frem til marbakken. Dersom det ikke er marbakke, strekker eiendomsretten seg til der vannstanden er to meter over sjøbunnen ved normal fjære. (Kilde: meddommer.no)

Matrikkel

En fortegnelse over jordeiendommer med deres navn, nummer og skatteskyld (som man beregner en potensiell eiendomsskatt med). (Kilde: meddommer.no)

Meddelelse

Mindre høytidlig underretning i rettssaken. Den gis på den måte det passer best for anledningen i motsetning til en forkynnelse som må gis i visse former. (Kilde: meddommer.no)

Meddommer

Ikke juridisk utdannet person (legdommer) som deltar i behandlingen og pådømmelsen av en rettssak sammen med den juridiske dommeren. De deltar på lik linje.

I særskilte tilfeller kan det oppnevnes såkalte fagkyndige meddommere når det er behov for grundig kunnskap innenfor et spesielt fagområde. (Kilde: domstol.no)

Meddomsrett

Når lagmannsretten settes med 3 juridiske dommere og 4 meddommere. Når tingretten settes med 1 juridisk dommer og 2 meddommere. Sml. Tilståelsesdom. (Kilde: domstol.no)

Medhjelper

Namsretten og namsmannen oppnevner i noen tilfelle medhjelpere under tvangsfullbyrdelsen. Dette er profesjonelle som har særlig kunnskap og erfaring innen salg og taksering. (Kilde: domstol.no)

Medvirkning

De som kun har bidratt til en forbrytelse, men ikke gjennomført den umiddelbare forbrytelsen, kan bli ansvarlig for den straffbare handlingen. (Kilde: meddommer.no)

Meldeplikt

1) Når det planlegges en virksomhet som kan forurense eller gir et område ny karakter. 2) Når en person får plikt til å melde seg for politiet til bestemte tider. (Kilde: meddommer.no)

Mened

Falsk forklaring. (Kilde: meddommer.no)

Menneskerettigheter

Alle mennesker kan fra et organisert samfunn kreve personlig frihet, uavhengighet og velferd på en rekke områder. (Kilde: meddommer.no)

Midlertidig forføyning

En avgjørelse som fattes av retten i en sivil sak som kun skal gjelde for en viss tid, normalt fram til saken er endelig avgjort.

Benyttes når tidsperspektivet er av stor betydning slik at det å vente til saken er endelig avgjort f.eks. kan medføre fare for at den ene parts krav ikke lenger er praktisk gjennomførbar.

Sikring av andre krav enn pengekrav. Påfører saksøkte en plikt til å handle, unnlate eller tåle en handling. Sikringen kan også innebære at saksøkte fratas besittelsen av et formuesgode. (Kilde: domstol.no)

Midlertidig lov

En lov som bare gjelder en bestemt periode eller tilstand. (Kilde: meddommer.no)

Misbruk av offentlig tjenestestilling

En handling eller unnlatelse av tjenestehandling som krenker retten til en person er straffbart. (Kilde: meddommer.no)

Misligholdelse

Når en forpliktelse i en avtale ikke blir oppfylt. (Kilde: meddommer.no)

Mistenkt

Det er en rimelig mulighet for at du har begått den straffbare handlingen som etterforskes. Innebærer begrensede rettigheter, men du kan kreve å ha advokat med i avhør. (Kilde: domstol.no)

Mora

Forsinkelse. Der en part i henhold til en avtale ikke oppfyller en forpliktelse innen forfallsdato. (Kilde: meddommer.no)

Morarente

Den årlige rente en person plikter å betale dersom denne ikke betaler utestående beløp innen forfall. (Kilde: meddommer.no)

Mortifikasjon

(1) Prosessen for å få gjort et dokument ugyldig i sivil rett. (2) Prosessen i en straffesak der fornærmede forsøker å gjøre en ærekrenkelse ”død og maktesløs.” (Kilde: meddommer.no)

Motanke

Når motparten anker en dom kan du også anke avgjørelsen selv om ankefristen er utløpt. Som følge av anken til motparten, fastsetter domstolen en ny frist for en eventuell motanke. (Kilde: meddommer.no)

Motsøksmål

Saksøkte i en sivil sak kan sette frem en ny påstand (krav) i tillegg til å påstå avvisning eller frifinnelse i hovedsøksmålet fra den som saksøker. Dette skjer etter at man har fått vite at man er blitt saksøkt. (Kilde: meddommer.no)

Mønsterbeskyttelse

Nye industrielle gjenstanders ytre form / design kan man få enerett på hvis man søker dette hos Patentstyret. (Kilde: meddommer.no)

Møteplikt under rettergang

I hovedforhandlingene har parter, eventuelle stedfortredere, vitner, og sakkyndige plikt til å møte personlig innen visse grenser. Den som uteblir risikerer straff- og erstatningsansvar. En part som ikke stiller risikerer en uteblivelsesdom og tapt sak. (Kilde: meddommer.no)

Namsmyndigheter

Tingrett og namsmann, beslutter og foretar tvangsfullbyrdelsen. (Kilde: domstol.no)

Namssaker

Benevnelse tingrettene ofte bruker når de behandler saker blant annet etter tvangsfullbyrdelsesloven og gjeldsordningsloven. Funksjonsbetegnelsen namsrett forsvant fra 2003, domstolene i første instans bruker nå sitt embetsnavn uansett hvilken type saker som behandles. (Kilde: domstol.no)

Naturalerstatning

Skadevolder gjenoppretter tilstand til slik den var før skaden. Dog er det vanligvis penger som brukes som erstatning. (Kilde: meddommer.no)

Naturretten

Grunnleggende filosofi innen lov og rett med aner fra romertiden. Enkelte ting er så naturlig at de danner ufravikelige rettsprinsipper. Forbrytelser skal straffes er et eksempel. Menneskerettighetene bygger delvis på naturretten. (Kilde: meddommer.no)

Nautisk mil

Enhet for avstand som brukes til sjøs. En nautisk mil er 1852 meter. (Kilde: meddommer.no)

Nedskrivning

Redusering av verdi. Når eiendeler, aksjer eller pengeenhet blir regnskapsteknisk redusert i verdi. (Kilde: meddommer.no)

Negativ kontraktsinteresse

Du har krav på å få dekket det tap du er påført ved å stole på at det var inngått en gyldig og virksom kontrakt, når det viser seg at kontrakten likevel ikke var gyldig. Et annet eksempel: Du kan få dekket tap du har lidt ved å bruke ressurser på en anbudskonkurranse og når ditt anbud på grunn av en feil i saksbehandlingen førte til at den ikke ble tatt i betraktning. (Kilde: meddommer.no)

Nektelse av å avgi forklaring

En tiltalt trenger ikke å forklare seg for verken retten eller politiet. I enkelte småsaker som for eksempel forseelse eller forelegg kan - når forholdene tilsier det - myndighetene betrakte en nektelse som en tilståelse. (Kilde: meddommer.no)

Norges Bank

Sentralbanken i Norge opprettet av Stortinget i 1816. Norges Bank er i dag et forvaltningsorgan, heleid av staten, som skal fremme økonomisk stabilitet i landet gjennom blant annet å fastsette rentenivå, utstede mynter og sedler, og forvalte statens penger. Norges Bank sine egne nettsider. (Kilde: meddommer.no)

Norges Statskalender

Var en komplett oversikt over statsinstitusjonene i Norge. Nå utgått. (Kilde: meddommer.no)

Notarius publicus

Notarius publicus foretar vigsler og registreringer av partnerskap, og gir notarialbekreftelser, herunder bekreftelse av underskrift og rett kopi.
Notarialforretningene foretas av tingrettene og ved byfogdene i Oslo, Bergen og Stavanger. Også lensmenn kan foreta notarialforretninger, men dette er i hovedsak begrenset til å bekrefte riktigheten av underskrifter og utstedelse av leveattester. (Kilde: domstol.no)

Nulla poena sine lege

Prinsippet om ingen straff uten lov skriver seg fra opplysningstiden. (Kilde: meddommer.no)


Her kommer flere ord ...

>>Send en epost når du har et ord som bør være med

 

Bruk ditt sunne folkevett
Objektiv fagdommer
Pkt 3
Pkt 4
Pkt 5
Pkt 6
Pkt 7
 Meddommerens ordbok