§ Hvordan du blir en bedre meddommer

 

§ Hvordan

Kabinettspørsmål

Når en regjering eller statsråd sier de vil gå av dersom nasjonalforsamlingen stemmer mot dem i en konkret sak.  (Kilde: meddommer.no)

Kaptatoriske / kaptiøse spørsmål

(lat). Captio – knep. For eksempel ledende spørsmål. Spørsmål som er stilt på en slik måte at de fremkaller et ønsket svar er ikke tillatt i straffesaker.  Spørsmålene skal være mest mulig nøytrale. (Kilde: meddommer.no)

Kartell

Bedrifter i en bransje som samarbeider slik at det ikke blir konkurranse på for eksempel pris i den bransjen. (Kilde: meddommer.no)

Kjennelse

En avgjørelse av retten som verken er en dom eller en beslutning. En avgjørelse som går ut på å avvise eller heve en sak, vil være en kjennelse.

Retten treffer avgjørelser ved dommer, kjennelser eller beslutninger. Kjennelser skal begrunnes og kan angripes ved ordinære rettsmidler. (Kilde: domstol.no)

Kjæremål

Prøving for en overordnet domstol av rettslige avgjørelser som ikke kan ankes. (Kilde: domstol.no)

Kjæremålsfrist

Den frist en part har til å inngi kjæremål over en kjennelse eller beslutning truffet av tingretten eller lagmannsretten. I sivile saker er kjæremålsfristen en måned. I straffesaker er kjæremålsfristen to uker. (Kilde: domstol.no)

Kjæremålsutvalg / Høyesteretts Kjæremålsutvalg

Tre høyesterettsdommere behandler kjæremål på kjennelser og beslutninger avgitt i lagmannsretten, og avgjør i mange tilfeller om en anke kan fremmes i Høyesterett. (Kilde: meddommer.no)

Kjøp

En avtale der selger forplikter seg til å avhende ting eller rettighet til kjøperen mot et vederlag i penger. (Kilde: meddommer.no)

Klausul

(lat) Clausula – avslutning. Enkeltbestemmelser / tilleggsbestemmelser i kontrakter som er av betingende eller modifiserende art. (Kilde: meddommer.no)

Kodifisering

Å skrive ned gjeldene rett.  (Kilde: meddommer.no)

Konfiskasjon

Når myndighetene overtar privat eiendom uten å betale. (Kilde: meddommer.no)

Konfliktråd

Konfliktrådet har som formål å løse tvister mellom private parter, eller mellom individ og samfunn. Her møtes partene sammen med en megler. Tjenesten tilbys i alle kommuner. www.konfliktraadet.no (Kilde: domstol.no)

Kongelige resolusjoner

De beslutninger av materiellrettslig og administrativ art som fattes i statsråd hos kongen. Mange beslutninger foretatt av statsminister og de andre ministrene får denne form. Resolusjon kan prøves i rettssystemet. (Kilde: meddommer.no)

Kongen

To betydninger i forhold til norsk lov og rett: Den personlige kongemakt og et uttrykk for den utøvende makt (regjeringen / statsrådene). (Kilde: meddommer.no)

Konkurs

Kollektiv rettsforfølging av en skyldner. Begjæring om konkurs sendes til skifteretten. Skyldnerens mister rådigheten over sine eiendeler. Eiendelene selges og tilslutt fordeles pengene blant fordingshaverne. (Kilde: meddommer.no)

Konsesjon

I mange tilfeller må man ha tillatelse av Kongen for å erverve eller bruke eiendom. (Kilde: meddommer.no)

Kontantrabatt

Prisredusering ved kontant / rask betaling.  (Kilde: meddommer.no)

Kontradiktoriske prinsipp

Et av de viktigste grunnprinsippene i moderne rett. Begge parter må bli gjort kjent med begge parters forsvars- og angrepsmidler i en sak. En rettslig avgjørelse kan ikke treffes uten at begge parter har fått anledning til å tale sin sak (Kilde: meddommer.no)

Kontrasignatur

Medunderskrift. Statsrettslig er kontrasignaturen den underskriften som en minister (statsråd) gjør i tillegg til statsoverhodets underskrift på lover, forskrifter, utnevnelser og annet. Kontrasignaturen er vanligvis en forutsetning for at det aktuelle dokumentet skal være gyldig (stortinget.no)

Kreditor (creditor)

En juridisk enhet (person eller organisasjon) som har penger til gode hos en debitor (skyldner) (Kilde: meddommer.no)

Det kriminalitetsforebyggende råd

Kriminalitetsforebygging er et kjent begrep. Og det er mange som driver kriminalitetsforebyggende arbeid. I 1980 så regjeringen det som et behov å gå aktivt inn i dette arbeidet. Det var behov for koordinering og styrking av kompetansen på feltet.

Som et spesialorgan i denne forbindelse ble Det kriminalitetsforebyggende råd etablert. Rådet har variert i størrelse, men hele tiden hatt et lite sekretariat som er serviceorgan for rådet. På www.krad.no vil du finne alt om KRÅD. (Kilde: domstol.no)

Kriminell lavalder

Ingen kan straffes for handling før det fylte 15 år. 14 år før 1990. Ved gjentatte kriminelle handlinger kan barn under 15 år plasseres på institusjon uten samtykke.

Kryssforhør

Vekselvis avhøring av et vitne av den part som fører det og motparten. Det kan for eksempel stilles ledende spørsmål og avhøret kan være mer pågående. Brukes ikke i norske hovedforhandlinger.  (Kilde: meddommer.no)

Kumulasjon

Ordet betyr opphoping. Innen rettspleien betyr det at flere krav kan behandles i samme sak, eller at flere krav kan forenes til behandling i samme sak. (Kilde: domstol.no)

Kvantumsrabatt

Prisredusering ved kjøp av store mengder.  (Kilde: meddommer.no)
 

Her kommer flere ord ...

>>Send en epost når du har et ord som bør være med

 

Bruk ditt sunne folkevett
Objektiv fagdommer
Pkt 3
Pkt 4
Pkt 5
Pkt 6
Pkt 7
 Meddommerens ordbok