§ Fylkesvis kommuneoversikt (Snart ferdig)

 

§ Kommuner

         
 Kommune  Meddommer
   
Agdenes kommune
Telefon: 72 49 22 00
E-post: postmottak @ agdenes.kommune.no
Prosess

Agdenes kommune har som praksis at alle meddommere velges etter hvert kommunevalg.

Den enkelte partigruppe har ansvar for å foreslå interesserte og habile kandidater til disse viktige vervene.

Denne ordningen har fungert fint, og er tenkt videreført på samme måte i år også.

   
Bjugn kommune
Telefon: 72 51 95 00
E-post: postmottak @ bjugn.kommune.no
Prosess

Når kommunestyrevalget er gjennomført, foreslår de nye politikerne personer til meddommerverv, og da basert på de krav som framkommer av regelverk. Forslaget blir kunngjort og lagt ut til off. ettersyn.

De som virkelig ønsker å delta har størst sjanse til det dersom de henvender seg til et av de lokale partiene før de foreslår sine kandidater.

Kommunens kontaktopplysninger finnes på vår hjemmeside www . bjugn . kommune . no

   
Frøya kommune
Telefon: 72 46 32 00
E-post: postmottak @ froya.kommune.no
Prosess

I første kommunestyremøte etter valgoppgjøret blir det alltid nedsatt/valgt en valgnemnd (som består av representanter fra alle partier) som foreslår kandidater til alle nemnder, råd og utvalg samt meddommere.

Alle nyvalg blir stort sett behandlet i kommunestyret før årsskifte i valgåret.

   
Hemne kommune
Telefon: 72 46 00 00 
E-post: postmottak @ hemne.kommune.no
Prosess

De folkevalgte i Hemne kommune velger en egen valgnemnd. Denne består av representanter for alle de politiske partiene/grupperingene som er innvalgt i kommunestyret etter valget.

Denne nemnda kommer bl.a. med forslag til meddommere. Forslaget forelegges til behandling i kommunestyret, som vedtar de endelige oppnevnelsene.

Kontakt

Ordfører Ståle Vaag
Tlf. 72 46 01 09
E-post: stale.vaag @ hemne.kommune.no

   
Hitra kommune
Telefon: 72 44 17 00
E-post: postmottak @ hitra.kommune.no
Info:
   
Holtålen kommune
Telefon: 72 41 76 00
E-post: epost @ holtalen.kommune.no
Info: 
   
Klæbu kommune
Telefon: 72 83 35 00 
E-post: postmottak @ klabu.kommune.no
Info:
   
Malvik kommune
Telefon: 73 97 20 00
E-post: postmottak @ malvik.kommune.no
Info:
   
Meldal kommune
Telefon: 72 49 51 00 
E-post: postmottak @ meldal.kommune.no
Info:
   
Melhus kommune
Telefon: 72 85 80 00 
E-post: postmottak @ melhus.kommune.no
Prosedyre

Formannskapet i Melhus kommune holder et forberedende valgmøte og kommer med forslag på medlemmer.

Forslaget legges ut til alminnelig ettersyn, før endelig behandling i kommunestyret. Forslaget på medlemmer vil gjelde både til Sør-Trøndelag Tingrett, Lagmannsretten og Jordskifteretten.

Kontakt

Telefonnummer: 72 85 80 00,
E-post: postmottak @ melhus.kommune.no

   
Midtre Gauldal kommune
Telefon: 72 40 30 00
E-post: postmottak @ midtre-gauldal.kommune.no
Info:
   
Oppdal kommune
Telefon: 72 40 10 00
E-post: post @ oppdal.kommune.no
Prosess

Ved valget for inneværende periode satte vi inn annonse i lokalavisene og på hjemmesiden vår om noen kunne være interessert i å stille som kandidat til de forskjellige vervene.

Ellers går en valgkomite gjennom de gjeldende listene og ser om noen er aktuelle/uaktuelle ut fra kriteriene som gjelder. Vi fikk ikke så stor respons på annonsen vi satte inn.

Kontakt

Ordfører, Ola Røtvei
E-post: ola.rotvei @ oppdal.kommune.no
Valgstyrets sekretær Gerd S. Måren
Tlf. 72 40 11 05
E-post: gerd.maren @ oppdal.kommune.no

   
Orkdal kommune
Telefon: 72 48 30 00 
E-post: postmottak @ orkdal.kommune.no
Info:
   
Osen kommune
Telefon: 72 57 82 00
E-post: postmottak @ osen.kommune.no
Prosess

Meddommerne blir utpekt av kommunestyret etter hvert valg.

Henvendelsen om interesse pleier å gå til partiene.

Kontakt

Randi Sørgjerd
Tlf. 72 57 82 42
E-post: Randi.Sorgjerd @ osen.kommune.no

   
Rennebu kommune
Telefon: 72 42 81 00
E-post: postmottak @ rennebu.kommune.no
Info: 
   
Rissa kommune
Telefon: 73 85 27 00
E-post: postmottak @ rissa.kommune.no
Info:
   
Roan kommune
Telefon: 72 51 00 00
E-post: post @ roan.kommune.no
Info:
   
Røros kommune
Telefon: 72 41 94 00
E-post: postmottak @ roros.kommune.no
Prosess

Etter mottatt brev fra S-T tingrett om nytt valg, vil det fra administrasjonens side bli kunngjort i lokalpressen og på egen hjemmeside med anmodning til de som har vært meddommere om å komme med tilbakemelding til kommunen hvis de ikke tar gjenvalg.

Det blir også opplyst at allmennheten har muligheter til å komme med forslag på nye meddommere.

Når fristen for evt. frasigelse er utgått blir saken fremlagt for formannskapet som foretar innstilling i saken.

Det foreligger ikke noe innstilling på medlemmer fra rådmannens side.

Før saken blir fremlagt for kommunestyret for endelig valg blir formannskapets innstilling oversendt lensmannen med anmodning om å kontrollere de foreslåtte medlemmenes vandel.

   
Selbu kommune
Telefon: 73 81 67 00
E-post: postmottak @ selbu.kommune.no
Prosess

I Selbu er det valgnemnda som foreslår personer som meddommere. Personene blir forespurt på forhånd. Som grunnlag legges de kriterier som er fastsatt i loven.

Etter at valgnemnda har gjort sine valg, legges deres forslag fram til offentlig ettersyn. Etter denne fristen legges saken fram for kommunestyret som gjør sine endelige valg.

Vi synes ideen om at personer som ønsker å være meddommere kan melde sin interesse til kommunen er meget god.

Ideen var såpass god at vi har tatt kontakt med leder i valgnemnda og lagt dette fram for henne. Hun gikk straks inn for dette, så det er noe vi vil legg opp på vår nye hjemmeside.

Kontakt

Gerd Fuglem, seksjonsleder
E-post: gerd.fuglem @ selbu.kommune.no
Tlf: 73 81 67 04

   
Skaun kommune
Telefon: 72 86 72 00
E-post: postmottak @ skaun.kommune.no
Info:
   
Snillfjord kommune
Telefon: 72 45 55 55 
E-post: postmottak @ snillfjord.kommune.no
Info:
   
Trondheim kommune
Telefon: 72 54 00 00
E-post: tk.postmottak @ trondheim.kommune.no
Prosess

De folkevalgte i Trondheim kommune oppnevner en egen komite med bistand fra bystyre-sekretariatet som forbereder valg av meddommere.

Komiteen tar utgangspunkt i de gjeldene lister og ser om noen er aktuelle/uaktuelle ut i fra gjeldende kriterier.

Det tas kontakt med folk som har vært meddommere tidligere, med spørsmål om dem har lyst til å fortsette, komiteen innhenter videre fram navn på nye kandidater.

Bystyret foretar den endelige oppnevnelse etter behandling i formannskapet.

De som nå er valgt sitter ut 2012.

Kontakt

De som ønsker å være meddommer i Trondheim kommune kan ta kontakt med
bystyret.postmottak @ trondheim.kommune.no
ruth.normann @ trondheim.kommune.no
Ruth Normann telefon 72 54 61 14

   
Tydal kommune
Telefon: 73 81 59 00
E-post: postmottak @ tydal.kommune.no
Info:
   
Ørland kommune
Telefon: 72 51 40 00
E-post: postmottak @ orland.kommune.no
Prosess

Før ny periode utgår har vi følgende prosedyre for oppnevning av meddommere.

1. Valgte meddommere blir forespurt pr. brev om å ta en ny periode med henvisning til fritaksgrunnene i loven

2. Formannskapet foreslår meddommere

3. De foreslåtte meddommere blir vandelsvurdert

4. De foreslåtte meddommerne blir kunngjort i 14 dager

5. Kommunestyret velger meddommere for perioden det gjelder:

   
Åfjord kommune
Telefon: 72 53 23 00
E-post: postmottak @ afjord.kommune.no
Info: