§ Fylkesvis kommuneoversikt (Snart ferdig)

 

§ Kommuner

         
 Kommune  Meddommer
   
Flatanger kommune
Telefon: 74 22 11 00
E-post: postmottak @ flatanger.kommune.no
Prosess

Valg av meddommere blir tatt etter kommunevalget er ferdig og konstituering av nytt kommunestyre med ordfører, formannsskap og andre kommunale nemder og råd er ferdig.

Det nye Kommunestyret oppnevner meddommere for de ulike nivå og forgreninger, etter innstilling fra en valgkomite.

Det har ikke vært faste prosedyrer i rekrutteringen.
Tidligere medl. kan på eget initiativ be om fritak for neste periode.

Noen blir tatt ut pga alder/helse. Supplering går mye på kjennskap til egne innbyggere. De blir foreslått og spurt.

Kontakt

Interesserte kan melde seg til Servicekontoret tlf: 74 22 11 00, direkte til ordfører, eller sende e-post: postmottak @ flatanger.kommune.no

   
Fosnes kommune
Telefon: 74 28 64 00
E-post: postmottak @ fosnes.kommune.no
Info:
   
Frosta kommune
Telefon: 74 80 88 00 
E-post: postmottak @ frosta.kommune.no
Prosess

I Frosta kommune er det valgnemda som forespør og foreslår medlemmer til meddommervervet.
Det er kommunestyret som oppnevner.

   
Grong kommune
Telefon: 74 31 21 00 
E-post: postmottak @ grong.kommune.no
Prosess

Det er ikke lagt opp noen prosess for hvordan meddommere skal velges i 2012. Det vil være kommunestyret som velges høsten 2011 som foretar valget, og prosessen vil bli lagt opp av de nyvalgte politikerne for neste valgperiode.

   
Høylandet kommune
Telefon: 74 32 48 00
E-post: postmottak @ hoylandet.kommune.no
Prosess

Meddommer som andre valg i kommunen, velges av kommunestyret etter innstilling fra en valgkomite som også er valgt av kommunestyret.

De får den informasjon som kommunen får oversendt fra domstolsmyndighetene evt andre.

Administrasjonen har ingen føringer eller synspunkt på politikernes valg utover dette.

Vi antar at det også vil bli slik i 2011. 

   
Inderøy kommune
Telefon: 74 12 42 00 
E-post: postmottak @ inderoy.kommune.no
Prosess

Etter kommunestyrevalget høsten 2007 gjorde Inderøy kommune sine valg av meddommere, herunder forliksrådsmedlemmer,  lagrettemedlemmer, meddommere til tingretten, særskilt utvalg av jordskiftesaker og skjønnsmenn til tingretten i hht. domstolloven og dens endringer (overgangsregler).

Valgnemnda og kommunestyret sluttbehandler slike saker.

Når nye meddommere skal velges følges anbefalingene fra Justis- og politidepartementet og Domstoladministrasjonen.

Det er vanlig med annonsering av det forestående valg, slik at kommunens innbyggere oppfordres til å foreslå kandidater innen en angitt frist, jfr. Domstollovens §67.

Interesserte kan også på eget initiativ henvende seg til kommunen, enten skriftlig, pr. e-post til kommunens postmottak eller på annen måte.

   
Leka kommune
Telefon: 74 38 70 00
E-post: post @ leka.kommune.no
Prosess for å velge meddommere for perioden 2012-2016:

Prosessen vil nok være som foregående år, etter valget oppnevnes en komité fra det nyvalgte kommunestyre som får i oppgave å forberede valg til alle nemnder og utvalg, herunder meddommere.
Komiteen består av en representant fra hvert parti. Kommunens administrasjon bistår komiteen i arbeidet.

Kontakt

Beathe Mårvik, formannskapssekretær
Tlf: 743 87 026
E-post: beathe.marvik @ leka.kommune.no:

   
Leksvik kommune
Telefon: 74 85 51 00 
E-post: post @ leksvik.kommune.no
Info:
   
Levanger kommune
Telefon: 74 05 25 00 
E-post: postmottak @ levanger.kommune.no
Info:
   
Lierne kommune
Telefon: 74 34 34 00
E-post: postmottak @ lierne.kommune.no
Info:
   
Meråker kommune
Telefon: 74 81 32 00
E-post: postmottak @ meraker.kommune.no
Info:
   
Mosvik kommune
Telefon: 74 06 45 20
E-post: postmottak @ mosvik.kommune.no
Info:
   
Namdalseid kommune
Telefon: 74 22 72 00
E-post: postmottak @ namdalseid.kommune.no
Prosess

I Namdalseid kommune er det valgkomiteen som foreslår og innstiller navn på personer til meddommere som blir oppnevnt av kommunestyret.

De aktuelle personene er kontaktet og har sagt seg villig til vervet.

Det er rådmannen som har ansvaret for saksframlegg til kommunestyret.

Kontakt

Det beste er å bruke e-postadresse:
postmottak @ namdalseid.kommune.no som

   
Namsos kommune
Telefon: 74 21 71 00 
E-post: postmottak @ namsos.kommune.no
Prosess

I rimelig tid før valgkomiteen fremmer forslag på meddommere blir det annonsert i lokalavisene og på kommunens hjemmeside at de som er interessert i å velges til meddommer kan henvende seg til formannskapssekretæren med forslag.

Kontakt

E-post: brynhild.vemundvik @ namsos.kommune.no

   
Namsskogan kommune
Telefon: 74 33 32 00
E-post: postmottak @ namsskogan.kommune.no
Info:
   
Nærøy kommune
Telefon: 74 38 26 00
E-post: postmottak @ naroy.kommune.no
Prosess

Prosessen for valg av meddommer til ny periode blir tatt i forbindelse med konstituering av nemder og råd i kommunen i oktober /november 2011

Kontakt

Ordfører Steinar Aspli
Tlf: 957 70 548
E-post: steinar.aspli @ naroy.kommune.no:

   
Overhalla kommune
Telefon: 74 28 00 00
E-post: postmottak @ overhalla.kommune.no
Info:
   
Røyrvik kommune
Telefon: 74 33 63 00
E-post: postmottak @ royrvik.kommune.no
Info: 
   
Snåsa kommune
Telefon: 74 13 82 00
E-post: postmottak @ snasa.kommune.no
Info:
   
Steinkjer kommune
Telefon: 74 16 90 00
E-post: postmottak @ steinkjer.kommune.no
Prosess

Når det gjelder valg av meddommer som skal virke fra 01.01.2013 til 31.12.2016 så har vi i Steinkjer ikke tenkt noe over dette ennå men vi kan si litt om hvordan vi har brukt det tidligere.

- Først tilskrives de som har vært meddommere i den perioden vi nå er inne i hvor de forespørres om de er villige til å kunne være meddommer også i neste periode. De gis samtidig en orientering om at de har rett til fritak hvis de har vært meddommer så og så lenge og at de ikke kan oppnevnes som meddommer hvis de fyller et vist antall år før starten på den nye perioden.

- Dersom vi etter dette mangler meddommer har vi tidligere satt inn en annonse i lokalavisene hvor vi ber om at de som ønsker å bli meddommer fore neste periode tas kontakt. Ut i fra dette blir meddommerne foreslått og når det foreslås tas det hensyn til at alle grupperinger av befolkningen blir representert.

Kontakt

De som er interessert i å kunne være meddommer i neste periode og som er manntallsført i Steinkjer kommune kan tas kontakt med Tor-Odd Elnan
Tlf. 741 69 006
E-post: tor-odd.elnan @ steinkjer.kommune.no.:

   
Stjørdal kommune
Telefon: 74 83 35 00 
E-post: postmottak @ stjordal.kommune.no
Prosess

Stjørdal kommune vil i god tid for kommunestyret skal velge meddommere annonsere om at de som er interessert i meddommerverv kan kontakte Stjørdal kommune pr.brev eller e-post.

Annonseteksten vil også bli å finne på Stjørdal kommunes hjemmeside: www . stjordal . kommune . no

Kontakt

Juridisk rådgiver Christine Elveland
E-post: christine.elveland @ stjordal.kommune.no

   
Verdal kommune
Telefon: 74 04 82 00
E-post: postmottak @ verdal.kommune.no
Kort oppsummert har Verdal kommune følgende prosess når det gjelder meddommere:
  • Sender først en henvendelse til de som er meddommere inneværende periode for å høre om de er interessert i gjenoppnevning.
  • Annonse i lokalavisa hvor kommunens innbyggere oppfordres til å foreslå kandidater.
  • Har da til slutt forslag på et utvalg meddommere som blir oppnevnt av kommunestyret (etter innstilling fra formannskapet).

Pr. i dag er det Inger Storstad som kan kontaktes:
Tlf. 740 48 272
E-post: inst @ verdal.kommune.no

   
Verran kommune
Telefon: 93 01 72 40
E-post: postkasse @ verran.kommune.no
Info: 
   
Vikna kommune
Telefon: 74 39 33 00
E-post: vikna @ vikna.kommune.no
Prosessen i Vikna kommune vedr. valg av meddommere m.m. er som følger:
  1. Lagmannsretten og herreds- og byretten oversender oppgave over antall lagrettemedlemmer og meddommere til kommunene.
  2. Kommunene forbereder lister over kandidater ved å innhente opplysninger om formalia, samt undersøke om de formelle vilkår og krav til skikkethet m.m. er oppfylt.
  3. Formannskapet holder forberedende valgmøte hvor forslag til valg behandles.
  4. Formannskapets forslag til valg legges ut til alminnelig ettersyn i 2 uker med oppfordring til de som har innvendinger om å melde fra innen en gitt frist/dato. Alle som er foreslått får skriftlig beskjed om dette, og gis orientering om domstollovens bestemmelser vedrørende valgbarhet og fritaksgrunner.
  5. Kommunestyret selv holder valgmøte. Eventuelle innvendinger og begjæringer om fritak avgjøres, og utvalgene velges etter reglene i domstollovens § 74.