§ Fylkesvis kommuneoversikt (Snart ferdig)

 

§ Kommuner

         
 Kommune  Meddommer
   
Arendal kommune
Telefon: 37 01 30 00
E-post: postmottak @ arendal.kommune.no
Prosess

Valgperioden går ut 31.12.2012.

Kommunen forbereder lister over kandidater ved å innhente opplysninger om formalia (og eventuell fagkyndighet) samt undersøke om de formelle vilkår og krav til skikkethet etc er oppfylt.

Valgkomiteen i kommunen (tildelt oppgaven av bystyret) holder forberedende valgmøte. I dette møtet avgjøres alle begjæringer om fritak for valg, og forslag avgis til valg av meddommere og lagrettemedlemmer til tingretten og lagmannsretten.

Valgkomiteens beslutninger legges ut til alminnelig ettersyn i to uker. I kunngjøringen om dette oppfordres enhver som har noe å innvende, til å komme med det innen en fastsatt frist.

Bystyret holder deretter selv et valgmøte. I dette møtet avgjøres de forlangender og besværinger som er kommet inn, og deretter velges meddommere og lagrettemedlemmer til tingretten og lagmannsretten.

Ingen kan velges til mer enn ett av utvalgene.
Vandelskontroll foretas.

Kontakt

Jan Louis Thorsen, Politisk sekretariat
Tlf. 370 13 188
E-post: jan.louis.thorsen @ arendal.kommune.no

   
Birkenes kommune
Telefon: 37 28 15 00
E-post: postmottak @ birkenes.kommune.no
Info:
   
Bygland kommune
Telefon: 37 93 47 00
E-post: post @ bygland.kommune.no
Info:
   
Bykle kommune
Telefon: 37 93 85 00
E-post: postmottak @ bykle.kommune.no
Info:
   
Evje og Hornnes kommune
Telefon: 37 93 23 00
E-post: post @ e-h.kommune.no
Prosess

I Evje og Hornnes kommune har det tidligere vært Formannskapet som har funnet aktuelle personer til dette vervet.

Formannskapets forslag legges så ut til alminnelig ettersyn i minst 2 uker, med oppfordring til at enhver som har noe og innvede mot forslaget melder fra om dette innen en fastsatt frist.

Kommunestyret skal foreta endelig oppnevning, etter først å ha avgjort eventuelle innvendinger og fritaksbegjæringer som er kommet inn.

Kontakt

Interesserte kan ta kontakt med Evje og Hornnes kommune.

E-post: post @ e-h.kommune.no
Tlf. 37 93 23 00

   
Froland kommune
Telefon: 37 23 55 00
E-post: post @ froland.kommune.no
Prosess

Meddommere velges av kommunestyret etter forslag fra medlemmene. De som allerede er meddommere er på forhånd forespurt om de ønsker gjenvalg.

   
Gjerstad kommune
Telefon: 37 11 97 00
E-post: postmottak @ gjerstad.kommune.no
Prosess

Gjerstad kommunestyre kommer muligens til å benytte samme fremangsmåte som for perioden 1.5.08 – 1.1.2013:

Domstollovens § 67 slår fast at kommunene skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater. Dette vil skje via oppslag på kommunens internettsider.

Vervene er en borgerplikt og det er ikke nødvendig å spørre kandidater om de er villige til å ta valg. Imidlertid vil kommunen anmode meddommere som ikke kan tenke seg gjenvalg om å ta kontakt slik at vi i ettertid unngår for mange søknader om fritak.

Dersom det ikke er nok kandidater spør vi noen om de kunne tenke seg et slikt verv.

Det er kommunen som på fritt grunnlag bestemmer hvem som skal velges. Det er visse regler om hvem som ikke kan velges.

Kommunestyret velger nye medlemmer for den neste perioden. Før dette kan skje skal blant annet formannskapet behandle saken, og forslag (innstilling) på meddommere skal ligge ute til offentlig ettersyn en viss tid.

Kontakt

Kai Høgbråt
Tlf.: 37 11 97 50
E-post: Kai.Hogbrat @ gjerstad.kommune.no

   
Grimstad kommune
Telefon: 37 25 03 00
E-post: postmottak @ grimstad.kommune.no
Prosess

Valg av meddommere i Grimstad kommune, har frem til nå foregått på følgende måte:

I samarbeid med de politiske partiene legger administrasjonen frem listeforslag i en politisk sak som vanligvis behandles i april/mai året etter kommunevalget.

Kontakt:

Interesserte personer kan kontakte Grimstad kommune via tlf. 37250300 eller postmottak @ grimstad.kommune.no :

   
Iveland kommune
Telefon: 37 96 12 00
E-post: postmottak @ iveland.kommune.no
Prosess

Iveland kommune vil gjøre allment kjent at det skal velges meddommere, slik at innbyggere kan foreslå personer de har tillit til.

Selv om meddommere kan utpekes fritt, tilstreber en å finne personer som er motivert og gjerne har erfaring fra lignende verv.

Det er opprettet en politisk sammensatt valgnemnd som legger fram innstilling for kommunestyret.

Etter vedtak i kommunestyret er meddommerne valgt for neste fireårsperiode.

Kontakt

Interesserte kan ta kontakt med Iveland kommune,
E-post: postmottak @ iveland.kommune.no,
Tlf: 379 61 200.

   
Lillesand kommune
Telefon: 37 26 15 00
E-post: postmottak @ lillesand.kommune.no
Info:
   
Risør kommune
Telefon: 37 14 96 00
E-post: postmottak @ risor.kommune.no
Info:
   
Tvedestrand kommune
Telefon: 37 19 95 00
E-post: postmottak @ tvedestrand.kommune.no
Info:
   
Valle kommune
Telefon: 37 93 75 00
E-post: post @ valle.kommune.no
Prosess

I ein liten kommune som Valle, går mykje av dette arbeidet ut på personleg kontakt.

Val av meddomarar er ein prosess som køyrer parallellt med val av representantar i styre, råd og utval etter kvart kommuneval.

Det har ofte vore slik at dei som står i inneverande periode og ikkje ynskjer å stå i neste periode, melder frå. Kommunen tek då personleg kontakt med andre som kan vere aktuelle som meddomarar i neste periode.

Kontakt

Om nokon ynskjer å melde si interesse, kan dei ta kontakt med leiar Jorunn Sørlie Tveiten, Velkomstsenteret i Valle kommune på telefon 37 93 75 00 eller epost: post @ valle.kommune.no, /
jtv @ valle.kommune.no

   
Vegårshei kommune
Telefon: 37 17 02 00
E-post: post @ vegarshei.kommune.no
Prosess

Kommunestyret oppnevner meddommere i forbindelse med valg til utvalg, komiteer m.m. etter konstituering av nytt kommunestyre (normalt i november mnd).

Formannskapet foreslår kandidater og innstiller ovenfor kommunestyret. Det er gjelder spesielle regler for hvordan valget skal gjennomføres og det er spesifikke valgbarhetskrav.

Disse fremkommer i Domstolloven, Utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere §64-§78,(http://www.lovdata.no/all/tl-19150813-005-005.html)

Kandidater som formannskapet foreslår skal fortrinnsvis være forespurt på forhånd, slik at de som blir oppnevnt er inneforstått med oppgaven de blir foreslått til. De som har vært meddommere blir spurt om de ønsker å fortsette. Hvis ikke blir de ikke foreslått på nytt.

Det jobbes nå med en forstudie for forbedringer av ordningen knyttet til de kommunale valgene for meddommere. Antar at det kommer mer informasjon til kommunen etterhvert, om praktiske forhold og hvordan dette helt konkret skal gjøres ved neste anledning.

Kontakt

De som ønsker å være kandidat kan sende
E-post: post @ vegarshei.kommune.no
Tlf 37 17 02 00.

   
Åmli kommune  
Telefon: 37 18 52 00
E-post: postmottak @ amli.kommune.no
Prosess:

Meddommere for perioden 2012-2016 vil bli valgt av kommunestyret helt i starten av 2012.

I praksis vil det ikke jobbet med disse eller andre valg før tidligst høsten 2011.

Det er kommunestyret som velger meddommere, men i fall det er andre kandidater som ønsker å bli vurdert i forhold til disse valgene kan de melde interesse ved å sende en mail til:

postmottak @ amli.kommune.no

Dette vil også være informasjon som blir journalført i Åmli kommune og lagt ut på postlistene.