§ Fylkesvis kommuneoversikt (Snart ferdig)

 

§ Kommuner

         
 Kommune  Meddommer
   
Drammen kommune
Telefon: 03 008 / +47 32 04 60 00 (fra utlandet)
E-post: kommunepost @ drammen.kommune.no
Info:
   
Flesberg kommune 
Telefon: 31 02 20 00
E-post: postmottak @ flesberg.kommune.no
Info:
   
Flå kommune
Telefon: 32 05 36 00
E-post: postmottak @ flaa.kommune.no
Prosess

Vi har ingen spesiell prosess i forhold til å velge meddommere. De har blitt valgt ut fra de politiske listene og spesielt interesserte.

Interesserte kan kontakte

Ordfører Tor Egil Buøen
tlf. 32 05 36 00
E-post: tor.egil.buoen @ flaa.kommune.no

Turid Røkkum (politisk sekretær)
tlf. 32 05 36 00
E-post: turid.rokkum @ flaa.kommune.no

   
Gol kommune
Telefon: 32 02 90 00
E-post: postmottak @ gol.kommune.no
Prosess

Ved dei siste ny-val har det vore slik at kommunens valnemnd, der alltid alle partia som er representerte i kommunestyret er med, har valnemnda vore organet som kjem med forslag til meddomarar, slik dei og gjer framlegg om val til dei aller fleste organ, frå formannskap til skjønsmenn og forliksråd.

Ikkje alltid endar det ut med partitilknytta personar, men med ei slik samansetjing og med "det politikk / partipolitisk samansetjing som utgangspunkt så ligg det i sakens natur at det er i "sine respektive kretsar" medlemene leitar fyrst.

Så skal det også seiast at medlemene nok alltid også har hatt med seg argument som at "her er det ikkje partitilknytning" som er viktig, i alle fall når dei mest tydelege politiske organa skal setjast i saman.

   
Hemsedal kommune
Telefon: 31 40 88 00
E-post: postmottak @ hemsedal.kommune.no
Prosess

I Hemsedal kommune er det ingen spesiell prosess når det gjelder å velge meddommere. Kommunen er liten og oversiktlig så aktuelle personer blir bare pekt ut - og valgt. Ofte de samme i flere perioder, men med noen utskiftninger.

Kontakt

Anne Marie Storeheier
E-post: anne.marie.storeheier @ hemsedal.kommune.no
Tlf. 31 40 88 31 (dir.) eller 31 40 88 00

   
Hol kommune
Telefon: 32 09 21 00 
E-post: postmottak @ hol.kommune.no
Prosessen med valg av meddommere vil starte umiddlbart etter kommunestyrevalget 2011.

Interesserte personer bes melde sin interesse så tidlig som mulig og helst før 1.10.2011.

De som ønsker å melde sin interesse til meddommervervet kan kontakte Hol kommune formannskapskontoret, 3576 Hol. Steinar Hammersbøen: steinar.hammersboen @ hol.kommune.no

   
Hole kommune
Telefon: 32 16 11 00
E-post: postmottak @ hole.kommune.no
Info:
   
Hurum kommune 
Telefon: 32 79 71 00
E-post: postmottak @ hurum.kommune.no
Info:
   
Kongsberg kommune
Telefon: 32 86 60 00 
E-post: postmottak @ kongsberg.kommune.no
Info:
   
Krødsherad kommune
Telefon: 32 15 00 00
E-post: krodsherad.kommune @ krodsherad.kommune.no
Prosess

Vårt nyvalgte kommunestyre høsten 2011 vil velge ut kandidater til disse verv.

Kontakt

Helge Skjeggerud
Tlf: 93 20 07 82

   
Lier kommune
Telefon: 32 22 01 00 
E-post: postmottak @ lier.kommune.no
Info:
   
Modum kommune
Telefon: 32 78 93 00
E-post: servicetorg @ modum.kommune.no
Info:
   
Nedre Eiker kommune
Telefon: 32 23 25 00
E-post: post @ nedre-eiker.kommune.no
Prosessen for å rekruttere meddommere er at vi tar kontakt med de som allerede er meddommere for å høre og de er interessert i å fortsette. Vi har også noen som tar kontakt som ønsker å bli meddommere. Vi har vært inne på tanken om å få en artikkel inn i en lokalavis for å skrive litt om det å være meddommer for å se om vi får noe respons.

Ved siste valg av meddommere ble det ikke valgt så mange nye siden det var slik at antallet meddommere som skulle velges var betydelig mindre enn ved forrige valg.

De som ønsker å være meddommere kan de ta kontakt med Ine Helen Haugan på telefon 32 23 25 25 eller sende sin henvendelse på e-post til pps @ nedre-eiker.kommune.no

   
Nes kommune (Buskerud)
Telefon: 32 06 83 00
E-post: postmottak @ nes-bu.kommune.no
Prosess

Det er valgnemnda i Nes kommune som foreslår nye meddommere. Kommunestyret fatter endelig vedtak (velger meddommere).

Kontakt

Oddveig Meaas
E-post: oddveig.meaas @ nes-bu.kommune.no
Tlf. 32 06 83 09

   
Nore og Uvdal kommune  
Telefon: 31 02 40 00
E-post: postmottak @ nore-og-uvdal.kommune.no
Prosessen med valg av meddommere kommer i gang tideligst våren 2012 siden gjeldende valgperiode er fram til 31.12.2012.

Valget foretas i medhold av reglene i Domstollovens (§§ 70, 71 og 72) med de krav og begrensninger som framkommer der. Dersom det ikke skjer endringer i lov/forskrift skal det velges 30 kvinner og 30 menn som meddommere fra Nore og Uvdal.

Kontakt

Vidar Torgersen,
Tlf.: 31 02 40 22
E-post: Vidar.Torgersen @ nore-og-uvdal.kommune.no

   
Ringerike kommune
Telefon: 32 11 74 00
E-post: postmottak @ ringerike.kommune.no
Prosessen starter ved at vi får antall på personer som skal velges fra Ringerike tingrett, Borgarting Lagmannsrett og jordskifteretten.

I Ringerike valgte vi forrige gang å annonsere etter interesserte personer på vår nettside (www . ringerike . kommune .no), og i lokalavisen.

Informasjon om vervet ble lagt ut på vår internettside. (etter bytte av internettportal har dessverre ikke denne informasjonen blitt videreført).

Personene som har meldt sin interesse eller blir plukket ut av kommunal valgnemd blir tilskrevet. Vandel sjekkes før saksfremlegg utarbeides. Kommunestyre velger.

De valgt blir tilskrevet og får tilsendt informasjonsbrosjyren "Veiledning for lekdommere".

Antar at vi også kommer til å annonsere i forkant av neste valgperiode.

Kontakt

Interesserte kan sende oss mail på følgende adresse: post @ ringerike . kommune . no, eller de kan ta telefonisk kontakt med Kari Véien Denné på telefon 32 11 74 69

   
Rollag kommune 
Telefon: 31 02 30 00
E-post: postmottak @ rollag.kommune.no
Info:
   
Røyken kommune 
Telefon: 31 29 60 00
E-post: postmottak @ royken.kommune.no
Prosess

Meddommere er en stor jobb å få. Røyken kommune sender brev til partiene som er representert i kommunestyret og ber om forslag på kandidater. Kandidatene som har vært tidligere blir tilskrevet og så ber vi om tilbakemelding om de ønsker å fortsette eller ikke.

Alle som blir fremmet /valgt blir klarert av politiet før de blir valgt.

Kontakt

Det er formannskapssekretær som har ansvaret for dette

   
Sigdal kommune 
Telefon: 32 71 14 00
E-post: post @ sigdal.kommune.no
Prosess

Valg av meddommere til Tingretten foregår i kommunestyret i forbindelse med nyvalg, valget følger kommunestyreperioden.

Høsten 2007 ble det valgt 9 meddommere med personlige varerepresentanter (Sak KS-07/0085). Det ble også valgt to lagrettemedlemmer / meddommere til Lagmannsretten i samme møte.

Det er valgkomiteen som legger fram forslag på representanter for kommunestyret, og det vil bli valgt en ny valgkomite i første kommunestyremøte etter kommunestyrevalget i september 2011.

Dersom noen er interessert i et slik verv, kan det tas kontakt med valgkomiteen, som vil formidle dette videre til ny valgkomite.

Kontakt

Valgkomiteens leder er: Lars Foss
Tlf. 32 71 25 49

   
Øvre Eiker kommune
Telefon: 32 25 10 00
E-post: post @ ovre-eiker.kommune.no
Prosess

Øvre Eiker kommune sender forespørsel til de som allerede er meddommere og spør om de er interessert i å bli gjenvalgt. I tillegg foreslår politiske partier kandidater, samt at enkelte tar kontakt med kommunen og ønsker å være meddommer.

Kontakt

Hvis noen er interessert i å bli meddommer kan de ta kontakt med Politisk sekretariat v/ Majken Røsnes Skjelbred tlf: 32 25 10 52 eller e-post: majken-r.skjelbred @ ovre-eiker.kommune.no

   
Ål kommune 
Telefon: 32 08 50 00
E-post: postmottak @ aal.kommune.no
Info: