§ Hva du bør vite som meddommer

 

§ Hva

Fritak

"De som har flyttet fra kommunen har fritak fra tjeneste - meld fra hvis du flytter ut av kommunen
 
 

Du har rett til fritak dersom:

Det er fare for helbred og velferd
Vervet vil medføre forsømmelser av viktige forretninger eller plikter som ikke kan utsettes (dstl § 105)
Du er valgt i en tidligere periode.  Du har rett til fritak i fremtidige fire års perioder. 

Noen skal fritas:

De som har flyttet fra kommunen
De som står i fare for å bli dømt til fengsel.

Du er inhabil når:

Du er nærstående av part eller vitne (dstl § 106)
Du er selv vitne (dstl § 107)
Det er særegne omstendigheter som svekker din tillit som meddommer (dstl § 108).

Møteplikt
 Fritak

Godtgjørelser
Sikkerhet
Før du skal i retten
Taushetsplikt
Entré rettsalen
Forsikring

Pkt   9

Pkt 10

Pkt 11

Pkt 12

Pkt 13