§ Hvor du er meddommer

 

§ Hvor

Før sivile saker kommer til domstolen

"Alle dommerne i forliksrådet er lekfolk og har kompetanse på folkevett
 
 

Forliksrådet

Før en sivil tvist skal inn for en domstol skal det være forsøkt meglet i forliksrådet. I hver kommune har kommunestyret valgt tre lekfolk til å tjenestegjøre i forliksrådet. Forliksrådets hovedoppgave er å avlaste domstolen og de aller fleste tvistesakene avgjøres i forliksrådet, f.eks inkassosaker. Enkelte saker skal ikke behandles i forliksrådet. Det finnes også en god del type saker som har egne spesialdomstoler.

Et forliksrådsmøte består av to deler: Først en megling mellom partene som foregår bak lukkede dører. Hvis man ikke kommer til enighet skal man gå igjennom saken igjen, for åpne dører, slik at forliksrådet kan avsi en dom i saken. Etter behandling i forliksrådet er det opptil den tapende part å føre saken til tingretten for å omgjøre en dom i forliksrådet. 

Dessverre så avsier ikke forliksrådet dom i mange saker og den part som ønsker det må føre saken til Tingretten for å få en dom i en tvist. Mange forliksråd vegrer seg fordi tvisten synes juridisk komplisert. Dette utgangspunktet for forliksrådet er feil fordi alle dommerne i forliksrådet er lekfolk og har kompetanse på folkevett. Det er folkevettet som skal brukes når man skal avsi en dom. Det er først i Høyesterett at kun det juridiske skal vektlegges.

 Forliksrådet
----------------------
Tingretten

Lagmannsretten