§ Blogginnlegg

 

§ Arkiv

Debattinlegg - Inhabilitet i domstolene
Av Eivind Nilsen

Undertegnede har gjennom flere år fulgt en rekke sivilrettslige rettsforhandlinger ved domstolene i Tromsø. Det er med undring og sorg en konstaterer forhold som det må være åpenbart er i strid med god rettspleie, og som resulterer i justismord. I de tilfeller hvor de skadelidte ikke er økonomisk og ressursmessig i stand til å forfølge prosessene, blir resultatet tap av respekt og tillit til justis og rettsorganene.

1. INHABILITET GJENNOM FAMILIE OG JURIDISK NETTVERK

Flere dommere har ektefelle og samboere som også er knyttet opp til domstolene og byens juridiske miljø. I forvaltningen for øvrig er det skjedd en betydelig innstamming omkring habilitetsspørsmål. Det kan synes som en rekke dommere likevel lever sitt eget liv omkring bestemmelser om inhabilitet i Domstolloven.

Det er uholdbart av to dommere som er samboere eller ektefeller forbereder og behandler samme sak. Selv om Tromsø er landsdelens største by er det juridiske nettverk og miljø lite og med tette relasjoner. Da må rettsforvaltningen og den enkelte dommer rette stor oppmerksomhet omkring inhabilitet.

Det er forholdsvis lett å registrere hvor dommere og jurister dyrker sine fritidsinteresser, og i hvilke forum, utesteder, for ikke å nevne losjer, hvor det knytter mer eller mindre nære relasjoner.

2. ENGASJEMENT AV EKSTRAORDINÆRE DOMMERE OG LEKDOMMERE FRA SOLIDARISK MILJØ

Det er ikke behov for å følge så mange rettsprosesser før en kan konstatere hvor dommerne søker å rekruttere solidariske dommere og skjønnsmenn. I saker hvor det synes helt åpenbart at relasjonene i domstolen er store blir resultatet i domsslutningen deretter.

Dette skaper naturlig nok mistillit til domsstolene og respekten for politi og rettsvesen generelt. Kanskje det er her noe av årsaken finnes til den eksplosive økning i behovet for flere tilsatte i politi og rettsorganer.

Tiden er nå inne til at det rettes søkelys på disse forhold, både av de involverte i rettsprosesser, men aller mest av domstolene selv, Stortingets organer og Domstoladministrasjonen spesielt.

Jan. 2011

Blogginnlegg er ikke er ment til å være noe annet enn ytringer i en samfunnsdebatt. Og representerer ikke en holdning eller noe annet for verken meddommere eller noen annen samfunnsgruppe.
 

Arkiv blogginnlegg